Chapter [Sarga] 28

Introduction

Shuka in his turn enumerates the enemies and completes the account given by Sarana.


Verse Locator

saaraNasya vacaH shrutvaa raavaNam raakSasa adhipam |
balam aalokayan sarvam shuko vaakyam atha abraviit || 6-28-1

1. atha= then; shrutvaa= hearing; vachaH= the words; saaraNasya= of Sarana; shukaH= Shuka; aadishya= pointing out; sarvam= all; tat= that; balam= army; abraviit= (and) spoke; vaakyam= (the following) words; raavaNam= to Ravana; raakSasaadhipam= the Lord of demons.

After listening to Sarana’s words Shuka, pointing out all that army of monkeys, spoke the following words to Ravana the Lord of Demons.

Verse Locator

sthitaan pashyasi yaan etaan mattaan iva mahaadvipaan |
nyagrodhaan iva gaangeyaan saalaan haimavatiin iva || 6-28-2
ete duSprasahaa raajan balinaH kaama ruupiNaH |
daitya daanava samkaashaa yuddhe deva paraakramaaH || 6-28-3

2, 3. raajan= O, king! Yaan= those; etaan= whom; pashyasi= you are seeing; sthitaan= standing (here); ete= they; mahaadvipaaniva= are like huge elephants; mattaan= in rut; nyagrodhaaniva= like banyan trees; gaaN^geyaan= relating to the River Ganga; saalaaniva= like Sala trees; haimavataan= on Himalaya mountains; duSprasahaaH= who are irresistible; balinaH= strong ones; kaama ruupiNaH= who can change their form at their will; daityadaanava samkaashaaH= equal to celestials and demons, devaparaakramaaH= having a prowess of celestials; yuddhe= in battle.

“O, king! Do you observe those monkeys resembling huge elephants in rut, rising like banyan trees on the banks of River Ganga or Sala trees on Himalayas? Those warriors, able to change their form at will, are irresistible, equal to celestials and demons, and in a battle, are endowed with the valour of the gods.”

Verse Locator

eSaam koTi sahasraaNi nava panca ca sapta ca |
tathaa shankha sahasraaNi tathaa vR^inda shataani ca || 6-28-4

4. eSaam= their (are); nava= mine; paN^caca= five; saptaca= seven; (twenty one); koTisahasraaNi= thousand crores; tathaa= and; shaNkusahasraaNi= thousand Shakus*; tathaa= and; vR^indashataanica= hundred Vrindas.

“There are twenty one thousand crores, a thousand Shankus and a hundred Vrindas of these monkeys.”

The number exactly corresponding to a Shanku and a Vrinda should be understood as calculated at the end of this chapter.

Verse Locator

ete sugriiva sacivaaH kiSkindhaa nilayaaH sadaa |
harayo deva gandharvair utpannaaH kaama ruupiNaH || 6-28-5

5. ete= these monkeys; sugriiva sachivaaH= the attendants of Sugreeva; utpannaaH= born; devagandharvaiH= of celestials and celestial musicians; kaama ruupiNaH= are able to change their form at will; sadaa= and always; kiSkindha nilayaaH= stay in Kishkindha.

“These monkeys, the attendants of Sugreeva born of celestials and celestial musicians, are able to change their form at will and always stay in Kishkindha.”

Verse Locator

yau tau pashyasi tiSThantau kumaarau deva ruupiNau |
maindaH ca dvividaH ca ubhau taabhyaam na asti samo yudhi || 6-28-6

6. tau= those; yau= whom; pashyati= you are seeing; tiSThantau= standing; devaruupiNau= with celestial appearance; samaanau= with the same resemblance; maindashcha= are Mainda; dvividashchaiva= and Dvivida; naasti= nonw; samanaH= is equal taabhyaam= to both of them; yudhi= in battle.

“The two who stand there, who have the same resemblance and have the appearance of celestials, are Mainda and Dvivida. None can equal them in combat.”

Verse Locator

brahmaNaa samanuj~naataav amR^ita praashinaav ubhau |
aashamsete yudhaa la.nkaam etau marditum ojasaa || 6-28-7

7. eatu= these; ubhau= two; amR^ita praashinau= who ate ambrosion; samanujJNaatau= with due authorization; brahmaNaa= from Brahma; aashampete marditum= to destroy; laN^kaam= Lanka; ojasaa= by their power.

“These two, who ate ambrosion on due authorization by Brahma, are hopefully of destroying Lanka by their power."

Verse Locator

yam tu pashyasi tiSThantam prabhinnam iva kunjaram |
yo balaat kSobhayet kruddhaH samudram api vaanaraH || 6-28-8
eSo abhigantaa la.nkaayaa vaidehyaas tava ca prabho |
enam pashya puraa dR^iSTam vaanaram punar aagatam || 6-28-9

8, 9. yaH= as for; vaanaraH= (that) monkey; yam= whom; pashyasi= you see (there); teSThantam= standing; kuJNaram iva= like an elephant; prabhinnam= in an intoxicated state; yaH= who; kruddhaH= in fury; balata= and strength; kSobhayet= is able to churn up; samudram api= the ocean itself; eSaH= it is he; abhigantaa= who came; laN^kaayaaH= to Lanka; vaidehyaaH= (to find) Seetha; tavacha= (and to spy) on you; (that monkey); dR^iSTam= who was seen; puraa= earlier; pashya= see; enam= him; yanaH= again; aagatam= who came.

“As for that monkey who you see there, resembling an intoxicated elephant, who in strength and fury is able to churn up the ocean itself, it is he who came to Lanka to find Seetha and spy on you, O, Lord! See that monkey, who was seen earlier and who appears here again.”

Verse Locator

jyeSThaH kesariNaH putro vaata aatmaja iti shrutaH |
hanuumaan iti vikhyaato langhito yena saagaraH || 6-28-10

10. yena= by whom; saagaraH= the ocean; laN^kitaH= was traversed; jyeSThaH= is the eldest; putraH= son; kesariNaH= of Kesari; shrutaH= known as; vaataatmajaH= the son of wind-god; vikhyaataH= and famous; hanumaaniti= as Hanuman.

“This monkey, by whom the ocean was traversed, is the eldest son of Kesari. He is known as the son of wind-god and famously called as Hanuman.”

Verse Locator

kaama ruupii hari shreSTho bala ruupa samanvitaH |
anivaarya gatiH caiva yathaa satatagaH prabhuH || 6-28-11

11. harishreSThaH= this excellent monkey; kaamaruupaH= is able to assume any form at will; balaruupasamanvitaH= endowed with great strength and good form; satatagaH= always moving; prabhuH yathaa= like the god (of wind); anivaaryagatishchaiva= with an uninterrupted mobility.

“This excellent monkey can assume any form at will. He is endowed with a good strength and form always moving like the wind-god, having an uninterrupted mobility.”

Verse Locator

udyantam bhaaskaram dR^iSTvaa baalaH kila pipaasitaH |
triyojana sahasram tu adhvaanam avatiirya hi || 6-28-12
aadityam aahariSyaami na me kSut pratiyaasyati |
iti samcintya manasaa puraa eSa bala darpitaH || 6-28-13

12, 13. baalaH= this Hanuman; when he was a chilled; bubhukSitaH= he desired to eat; dR^iSTvaa= on seeing; udyantam= a rising; bhaaskaram= sun; avatiirya= took off; adhvaanam= to a distance; triyojana sahasram= of three thousand; yojanas( or twenty four thousand miles); iti= thus; nishchitya= reflectin; manasaa= in his mind; aahariSyaami= I shall seize hold; aadityam= of the sun; me= and my; kSut= hunger; na pratiyaasyati= will not be appeased (otherwise); pupluve kila= they say he leapt up(into the air); baladarpitaH= intoxicated as he was with his strength.

“While yet a child, seeing the sun rise, he desired to eat it and took off to a distance of three thousand yojanas (or twenty four thousand miles) reflecting: ‘I shall seize hold of the sun and my hunger will not be appeased otherwise’ and they say, he leapt up (into the air) intoxicated as he was with his own strength.”

Verse Locator

anaadhR^iSyatamam devam api deva R^iSi daanavaiH |
anaasaadya eva patito bhaaskara udayane girau || 6-28-14

14. anaasaadyaiva= without even reaching; devam= the sun; anaadhR^iSyatamam= who cannot be meddled much with; devarSi raakSasairapi= even by celestials, sages or demons; patitaH= he fell; girau= on a mountain; bhaaskaradoyane= where that radiant or rises.

“Without even reaching the sun, which is most unassailable even to celestials, sages or demons, he however fell on a mountain, where that radiant orb rises."

Verse Locator

patitasya kaper asya hanur ekaa shilaa tale |
kimcid bhinnaa dR^iDha hanor hanuumaan eSa tena vai || 6-28-15

15. ekaa= one; hanuH= jaw; asya= of this; kapiH= monkey; patitasya= who fell down; shilaatale= on the head of a rock; bhagnaa= was fractured; kimchit= a little; tena= for that reason; eSaH= he who; dR^iDhahanuH= has a strong jaw; hanuumaan= is called Hanuman.

“One of the jaws of this monkey who fell down on the head of the rock, was a little fractured. For this reason, because of his strong jaw, he is called Hanuma.”

Verse Locator

satyam aagama yogena mama eSa vidito hariH |
na asya shakyam balam ruupam prabhaavo vaa anubhaaSitum || 6-28-16

16. eSaH= this; hariH= monkey; viditaH= is known; mama= to me; satyam= actually; aagamayogena= through the words of my bosom friends; na shakyam= It is not possible; anubhaSitam= to describe; asya= his; balam= strength; ruupam= or physical form; prabaavovaa= or glory.

“This monkey is known to me actually through the words of my bosom friends. It is not possible to describe his strength or physical form or glory.”

Verse Locator

eSa aashamsate la.nkaam eko marditum ojasaa |
yeva jaajvalyate.asau vai dhuumaketustavaadya vai || 6-28-17
la.nkaayaam nihitashcaapi katham vismarase kasim |

17. eSaH= He; ekaH= alone; aashamsate= experts; mathitum= to destroy; laN^kaam= Lanka; ojasaa= by his; valour; katham= how; vismarate= do you forget; kapim= this monkey; yena= by whom; nihitaH= was kept; asau= this; dhuumaketuH= fire; adyavai= which is still; jaajvalyate= blazing up; tava= in your; laN^kaayaam= Lanka.

“He alone wants to destroy Lanka by his valour. How do you forget this monkey by whom this fire was lighted and is still blazing up Lanka.”

Verse Locator

yaH ca eSo anantaraH shuuraH shyaamaH padma nibha iikSaNaH || 6-28-18
ikSvaakuuNaam atiratho loke vikhyaata pauruSaH |
yasmin na calate dharmo yo dharmam na ativartate || 6-28-19
yo braahmam astram vedaamH ca veda vedavidaam varaH |
yo bhindyaad gaganam baaNaiH parvataamH ca api daarayet || 6-28-20
yasya mR^ityor iva krodhaH shakrasya iva paraakramaH |
yasya bhaaryaa jansthaanaatsiitaa caapi hR^itaa tvayaa || 6-28-21
sa eSa raamas tvaam yoddhum raajan samabhivartate |

18, 19, 20, 21. eSaH= He; ekaH= alone; aashamsate= experts; mathitum= to destroy; laN^kaam= Lanka; ojasaa= by his; valour; katham= how; vismarate= do you forget; kapim= this monkey; yena= by whom; nihitaH= was kept; asau= this; dhuumaketuH= fire; adyavai= which is still; jaajvalyate= blazing up; tava= in your; laN^kaayaam= Lanka. “he alone wants to destroy Lanka by his valour. How do you forget this monkey by whom this fire was lighted and is still blazing up Lanka.” 18. raajan= O, king!; yaH eSaH= this warrior; anantaraH= who is immediately after Hanuma; shyaamaH= dark of hue; padmanibhekSaNaH= with eyes like lotuses; atirathaH= a chief warrior; ikSvaakuuNaam= among Ikshvakus; vishruta pauruSaH= his heroism is well-known; loke= in the world; yasmin= whose; dharmaH= sense of duty; nachalate= never wavers; naativartate= nor does he ever transgress; dharmam= the righteousness; yaH= who; veda= to know (to loose); braahmam astram= Bhrahma’s weapon; vedaamshcha= and is conversant with the Veda; varaH= he is the most learned; veda vidaam= of Vedic scholars; yaH= who; bindyaat= shatters; yaganam= the firmament; baaNaiH= with his arrows; daarayet= and rends; mediniimchaapi= the earth even; yasya= whose; krodhaH= anger; mR^ityoriva= is equal to that of Death; paraakramaH= and valour; shakrasyeva= equal to that of Indra the god of celestials; yasya= whose; bhaaryaa= consort; siitaa= is Seetha; hR^itaa= who was taken away; tvayaa= by you; janasthaanaat= from a place called Janasthana; saH= he; eSaH= is this; raamaH= Rama; abhivartate= is approaching; tvaam= you; yoddhum= to wage war.

“Nearby is a warrior, dark of hue with eyes like lotuses, a chief warrior among Ikshvakus, his heroism is well-known in the world, his sense of duty never wavers, nor does he ever transgress the righteousness, he knows to loose Brahma’s weapon and is conversant with Veda, he is the most learned of the Vedic scholars, he shatters the firmament with his arrows, and rends even the earth, his anger is akin to that of Death, his valour equal to that of Indra the god of celestials, his consort is Seetha who was taken away by you from a place called Janasthana, he is Rama who has come to wage war on you, O king!”

Verse Locator

yaH ca eSa dakSiNe paarshve shuddha jaambuu nada prabhaH || 6-28-22
vishaala vakSaas taamra akSo niila kuncita muurdhajaH |
eSo asya lakSmaNo naama bhraataa praaNa samaH priyaH || 6-28-23
naye yuddhe ca kushalaH sarva shaastrabhR^itaam varaH |

22, 23. eSaH= this (man); shuddha jaambuunada prabhaH= having a radiance of pure gold; vishaalavakSaaH= with a broad chest; taamraakSaH= having red eyes; niilakuN^chita muurdhajaH= with black and curled hair; dakSiNe paarshve= standing at the right side; yasya= of which Rama; eSaH= he; lakshmaNonaama= is Lakshmana by name; rataH= interest; priyahite= in care and welfare; bhraatruH= of his brother; kushalaH= skilled; maye= in leadership; yuddheca= in a combat; varaH= excellent; sarvashastrabhR^itaam= among the wielders of all weapons.

“This man, having the radiance of pure gold, with a broad chest, having red eyes, with black and curled hair, standing at the right side of Rama, he is called Lakshmana, who is interested in the care and welfare of his brother, skilled in leadership of combat and excellent among the wielders of all weapons.”

Verse Locator

amarSii durjayo jetaa vikraanto buddhimaan balii || 6-28-24
raamasya dakSiNo baahur nityam praaNo bahiH caraH |

24. (This Lakshamana is); amarSii= an angry person; durjayaH= difficult to be conquered; jetaa= a conquere; buddhimaan= a wise man; balii= a strong man; nityam= forever; dakSiNaH baahuH= a right arm; raamasya= of Rama; bahishcharaH= and an outward moving; praaNaH= life (of Rama).

This Lakshmana is an angry person, difficult to be conquered, victorious, wise and mighty. He has always been the right arm of Rama and in outward moving life (of Rama).

Verse Locator

na hi eSa raaghavasya arthe jiivitam parirakSati || 6-28-25
eSa eva aashamsate yuddhe nihantum sarva raakSasaan |

25. eSaH= He; na parirakSati hi= does not indeed care; jiivitam= for his life; raaghavasyaarthe= in the cause of Rama; eSaiva= He alone; aashamsate= wishes; nihantum= to kill; sarvaraakshasaan= all the demons; yuddhe= in battle.

“He does not indeed care for his life in the cause of Rama. He alone wishes to kill all the demons in battle.”

Verse Locator

yas tu savyam asau pakSam raamasya aashritya tiSThati || 6-28-26
rakSo gaNa parikSipto raajaa hi eSa vibhiiSaNaH |

26. yaHtu= He who; asau= that; tiSThati= is standing; aashritya= taking guard; savyam= at the left; pakSam= side; raamasya= of Rama; rakSogaNa parikSiptaH= surrounded by a troop of demons; eSaH= he; raajaaH= is the king; vibhiiSaNaH= Vibhishana.

“He who is standing there, taking guard at the left side of Rama, surrounded by a troop of demons he is the king Vibhishana.”

Verse Locator

shriimataa raaja raajena la.nkaayaam abhiSecitaH || 6-28-27
tvaam eva pratisamrabdho yuddhaaya eSo abhivartate |

27. eSaH= He abhiSechitaH= who was consecrated as a king; laN^kaayaam= for Lanka; raja raajena= by Rama the king of kings; shriimataa= the illustrious man; pratisamrabdhaH= being enraged; tvaameva= with you really; abhivartate= is to attack; yuddhaaya= for the battle.

“He, who was consecrated as a king for Lanka by the illustrious Rama, the king of kings, is enraged really with you and is to attack us in the battle.”

Verse Locator

yam tu pashyasi tiSThantam madhye girim iva acalam || 6-28-28
sarva shaakhaa mR^iga indraaNaam bhartaaram aparaajitam |
tejasaa yashasaa buddhyaa j~naanena abhijanena ca || 6-28-29
yaH kapiin ati babhraaja himavaan iva parvataan |
kiSkindhaam yaH samadhyaaste guhaam sagahana drumaam || 6-28-30
durgaam parvata durgasthaam pradhaanaiH saha yuuthapaiH |
yasya eSaa kaancanii maalaa shobhate shata puSkaraa || 6-28-31
kaantaa deva manuSyaaNaam yasyaam lakSmiiH pratiSThitaa |
etaam ca maalaam taaraam ca kapi raajyam ca shaashvatam || 6-28-32
sugriivo vaalinam hatvaa raameNa pratipaaditaH |

28, 29, 30, 31, 32. yam= (the other) whom; pashyasi= you see; girimiva= like a mountain; achalam= which is unshakable; tiSThantam= and standing; madhye= in the midst of monkeys; bhartaaram= as a Lord; sarvashaakhaa mR^igendraaNaam= of all chiefs of monkeys; amitaujasam= with a boundless energy; yaH= who; himavaan parvataH iva= like a Himalayan hill; atibabhraaja= very much; radiating; kapiin= the other monkeys; tejasaa= by his splendour; yashasaa= by his glory; buddhyaa= by his wisdom; balena= by his strength; abhijanena= and by his noble descent; yaH= who; samdhyaaste= occupies; pradhaanaiH= yuuthapaiH saha= along with chiefs of army generals; guhaam= secret place; kiSkindhaam= called Kishkindha; sagahana drumaam= with forsts and trees; durgaam= and inaccessible; parvatadurgamyaam= because of impassable mountains; yasyaam= in which; pratiSThitaa= is established; lakshmiiH= in good fortune; devamanuSyaaNaam= of celestials and human beings; yasya= whose; kaantaa= charming; shata puSkaraa= hundred lotused; kaaNchanii= golden coloured; maalaa= garland; shobhate= is beautifying; eSaa= this sugriivaH= is Sugreeva; taam= this; maalaam= garland; taaraam= Tara; shaasvatam= as well as permanent; kapiraajyam cha= kingdom; pratipaaditaH= were presented; raameNa= by Rama; hatvaa= after having killed; vaalinam= Vali.

“The other whom you see as an unshakable mountain and standing in the centre of monkeys as a Lord of all chiefs of monkeys, with a boundless energy and who, like a Himalayan hill, very much radiating the other monkeys by his splendour, glory, wisdom, strength and his noble descent, who occupies along with the chiefs of Army Generals, a secret place called Kishkindha, with its forests and trees and the place inaccessible because of its impassable mountains, in which is established a good fortune of celestials and human beings, whose charming and golden coloured garland with hundred lotuses is beautifying, that person is Sugreeva. This garland along with a lady called Tara as well as the permanent kingdom of monkeys were presented to him by Rama after having killed Vali (Sugreeva’s brother).”

Verse Locator

shatam shatasahasraaNaam koTimaahurmaniiSiNaH || 6-28-33
shatam koTisahasraaNaam shaN^kurityabhidhiiyate |

33. maniiSiNaH= wise men; aahuH= say; shatam= a hundred; shata sahasraaNaam= lakhs; koTim= as a crore; (and) shatam= a hundred; koTisahasraaNaam= thousand crores; abhidhiiyate= is reckoned; shankuH= as a Shanku.

“Wise men call a hundred lakhs as a crore. A hundred thousand crores is reckoned as a Shanku.”

Verse Locator

shatam shaN^kusahasraaNaam mahaashaN^kuriti smR^itaH || 6-28-34
mahaashaN^kysahasraaNaam shatam vR^indamihocyate |
shatam nR^indasahasraaNaam mahaavR^indamiti smR^itam || 6-28-35
mahaavR^indasahasraaNaam shatam padmamihocyate |
shatam padmasahasraaNaam mahaapadmamiti smR^itam || 6-28-36
mahaapadmasahasraaNaam shatam kharvamihocyate |
shatam kharvasahasraaNaam mahaakharvamiti smR^itam || 6-28-37
mahaakharvasahasraaNaam samudramabhidhiiyate |
shatam samudrasaahasramogha ityabhidhiiyate || 6-28-38
shatamoghasahasraaNaam mahaugha iti vishrutaH |

34, 35, 36, 37, 38. shatam= a hundred; shaN^kusahasraaNaam= thousand Shakus; smR^itaH= are said; mahaashaN^kuH iti= one Maha Shanku; shatam= a hundred; mahaashaNku sahasraaNaam= thousand Maha Shankus; uchyate= are called; vR^indam= one Vrindam; iha= here; shatam= a hundred; vR^inda sahasraaNaam= thounsand Vrindas; smR^itam= are said; mahaavR^indam iti= to be one Mahavrindam; shatam= a hundred; mahaavR^inda sahasraaNaam= thousand Mahavrindas; uchyate= are called; padmam= one Pdmam; iha= here; shatam= a hundred; padmasahasraaNaam= thousand Padmas; smR^itam= are said; mahaapadmaniti= to be one Maha padmam; shatam= a hundred; mahaapadmashasraaNaam= thousand Mahapadmas; uchyate= are called; kharvam= one kharvam; iha= here; shatam= A hundred; kharvasahasraam= thousand; kharvas; smR^itam= are said; mahaakharvamiti= to be one; Mahakharva; shatam= a hundred; mahaakharva sahasraaNaam= thousand Mahaknarvas; abhidhiiyate= are called; samudram= one Samudra; shatam= A hundred; samudra sahasraam= thousand Samudras; abhidhiiyate= are said; oghaH iti= to be one ogha; shatam= a hundred; oghasahasraaNaam= thousand oghas; vishrutaH= are acclaimed; mahaughaH iti= as one Mahaugha.

“A hundred thousand Shankus are said to be one Maha Shanku. A hundred thousand Maha Shankus are called one Vrindam here. A hundred thousand Vrindas are said to be one Maha vrindam. A hundred thousand Mahavrindas are called one Padmam here. A hundred thousand padmas are said to be one Mahapadmam. A hundred thousand Mahapadmas are called one Kharvam here. A hundred thousand kharvas are said to be one Mahakharvam. A hundred thousand Mahakharvas are called one Samundram. A hundred thousand Samudras are said to be one ogha here. A hundred thousand oghas are acclaimed a one Mahaugha.”

Verse Locator

evam koTi sahasreNa shankuunaam ca shatena ca || 6-28-39
mahaashaN^kusahasreNa tathaa vR^indashatena ca |
mahaavR^indasahasreNa tathaa padmashatena ca || 6-28-40
mahaapadmasahasreNa tathaa kharvashatena ca |
samudreNa ca tenaiva mahughena tathaiva ca || 6-28-41
eSa koTimahaughena samudrasadR^ishena ca |
vibhiiSaNena viireNa sacivaiH parivaaritaH || 6-28-42
sugriivo vaanara indras tvaam yuddha artham abhivartate |
mahaabalavR^ito nityam mahaabalaparaakramaH || 6-28-43

39, 40, 41, 42, 43. eSaH sugreevaH= this Sugreeva; vaanarandraH= the king of monkeys; mahaabala paraakramaH= having great strength and valour; nityam= always; mahaabalavR^itaH= surrounded by a large army; anuvartate= is approaching; tvaam= you; yuddhaartham= for the sake of doing war; parivaaritaH= accompanied by; viireNa= by the valiant; vibhiiSaNena= Vibhishana; sachivaiH= the ministers; evam= and indeed; shatenacha= hundred; koTisahasreNa= thousand crores; shaN^kuunaam= of Shankus; mahaashaN^ku sahasreNa= a thousand of Mahashankus; tathaa= and; vR^inda shatenacha= a hundred Vrindas; mahaavrinda sahasreNa= a thousand Mahavrindas; tathaa= and; padmashatenacha= a hundred Padmas; mahaapadma sahasreNa= a thousand Mahapadmas; tathaa= and; kharva shatena= a hundred kharvas; tenava= Same numbered (a hundred) samudreNa= Samudras; tathaivacha= and; mahanghena= Mahanghas; koTimahanghena= a crore of Mahanghas; samudra sadR^ishena cha= and (the whole army) of identical an ocean.

“This Sugreeva, the king of monkeys, having great strength and valour, always surrounded by a colossal army, is approaching you to make war, accompanied by the valiant Vibhishana and the ministers, as also a hundred thousand crores of Shankas, a thousand Mahashankus, a hundred Vrindas, a thousand mahavrindas, a hundred padmas, a thousand Mahapadmas, a hundred kharves, samudras and Mahaughas of the same number, and a crore of Mahanghas wholearmy as such is identical of an ocean.”

Verse Locator

imaam mahaaraaja samiikSya vaahiniim |
upasthitaam prajvalita graha upamaam |
tataH prayatnaH paramo vidhiiyataam |
yathaa jayaH syaan na paraiH paraajayaH || 6-28-44

44. mahaaraaja= O, king!; samiikshya= carefully observing; imam= this; vaahiniim= army; upasthitaam= which arrived; prajvalita grahopamaam= much the same as a blazing planet; vidhiiyataam= perfom; paramaH= a great; prayatnaH= effort; yathaa= so as; syaat= to obtain; jayaH= victory; tataH= thereafter; ma= and not (to get); paraabhavaH= defeat; pariaH= from the enemies.

“O, king! Carefully observing this army, which appears much the same as a blazing planet, prepare yourself for a great effort to get victory and take measures to avoid defeat from the enemies.”

 

ityaarSe sriimadraamaayaNe aadikaavye yuddhakaaNDe aSTaavimshaH sargaH

Thus completes 28th Chapter of Yuddha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a sage and the oldest epic.


Verse Locator for Book VI : Yuddha Kanda - Book Of War : Chapter 28

 

Top of Page1234
56789
1011121314
1516171819
2021222324
2526272829
3031323334
3536373839
4041424344

Sarga 28 in English Prose

Contents

Next Sarga

Previous Sarga

© May 2004, K. M. K. Murthy