http://www.valmikiramayan.net/yuhd.jpg

Book VI : Yuddha Kanda - Book Of War

Chapter [Sarga] 22

Introduction

When Rama is about to release a missile presided over by Brahma from his bow, the sea-god appears in person before him with joined palms and advises him to get a bridge constructed by Nala across the ocean. The ocean god disappears after giving this advice to Rama. Nala accordingly constructs a bridge across the sea with the help of other monkeys.

 

Verse Locator

athovaaca raghushreSThaH saagaram daaruNam vacaH |
adya tvaam shoSayiSyaami sapaataalam mahaarNava || 6-22-1

1. atha= then; raghushreshhThaH= Rama; uvaacha= spoke; daaruNam= (these) harsh; vachanam= words; saagaram= to the ocean; mahaarNava= “O, Ocean! shoshhayishhyaami=I will make you dry up; adya= now; sapaataalam= along with your nethermost subterranean region.”

Then, Rama spoke these harsh words to the ocean: “O, ocean! I will make you dry up now along with your nethermost subterranean region.”

Verse Locator

sharanirdagdhatoyasya parishuSkasya saagara |
mayaa nihatasattvasya paamsurutpadyate mahaan || 6-22-2

2. saagara= O, ocean! Mahaan= a vast; paamsuH= sand; utpadyate= will appear; shara nirdagdha toyasya= (when) your water gets consumed by my arrows; parishushhkasya= you get dried up; nihata sattvastya= and the creations inhabiting you get destroyed; mayaa= by me.

“O, Ocean! A vast stretch of sand will appear, when your water gets consumed by my arrows; when you get dried up and the creatures inhabiting you get destroyed by me.”

Verse Locator

matkaarmukanisR^iSTena sharavarSeNa saagara |
param tiiram gamiSyanti padbhireva plavaN^gamaaH || 6-22-3

3. saagara= O, ocean! SharavarshheNa= by a gush of arrows; matkaarmuka nisR^ishhTena=released by my bow; plavaN^gamaaH= our monkeys; gamishhyanti= can proceed; param tiiram= to the other shore; padbhireva= with even their feet.

“By a gush of arrows released by my bow, our monkeys can proceed to the other shore even by foot; O, ocean!”

Verse Locator

vichinvannaabhijaanaasi pauruSam vaapi vikramam |
daavnavaalaya samtaapam matto naama gamiSyasi || 6-22-4

4. daanavaalaya= O, Sea the abode of demons! na abhijaanaasi= you are not able to recognize; pourushham= my valor ; na vikramapi = nor prowess;vichinvan= by your discernment; gamishhyapi naama= you will indeed get ; santaapam= repentance; mattaH= at my hands.

“O, Sea the abode of demons! You are not able to recognize my valor or prowess through your intelligence .You will indeed get repentance at my hands.”

Verse Locator

braahmeNaastreNa samyojya brahmadaNDanibham sharam |
samyojya dhanuSi shre SThe vicakarSa mahaabalaH || 6-22-5

5. mahaabalaH= the exceedingly powerful Rama; samyojya= fixing; sharam= an arrow; brahmadaNda nibham= resembling the Rod of Brahma(creator); samyojya= and charged; brahmeNaastreNa= with a missile presided over by Brahma; shreshhThe dhanushhi= to his excellent bow; vichakarshha= stretched it.

“Fixing an arrow resembling the Rod of Brahma (the creator) charged with a missile (presided over by Brahama) to his excellent bow, the exceedingly powerful Rama stretched it towards the sea.”

Verse Locator

tasminvikR^iSTe sahasaa raaghaveNa sharaasane |
rodasii sampaphaaleva parvataashca chakampire || 6-22-6

6. tasmin= (while)that; sharaasane= bow; vikR^ishhTe= was being stretched; raaghaveNa = by Rama; rodasii= both the heaven and earth; sahasaa= suddenly; sampaphaaleva= seemed to be split asunder; parvataashcha= Mountains also; chakampire= were shaken.

While Rama was stretching that bow, both the heaven and earth suddenly seemed to be split asunder. Mountains also were shaken.

Verse Locator

tamashca lokamaavavre dishashca na chakaashire |
praticukshubhire caashu saraamsi saritastadaa || 6-22-7

7. tadaa= then; tamashcha= darkness; aavavre= enveloped; lokam= the world; dishashcha= the quarters; na chakaashire= did not shine; saraamsi= lakes; saritaH= and rivers; aashu= soon; pratichukshhbhire= were agitated.

Darkness enveloped the world. All the quarters were obscured. Lakes and rivers were soon agitated.

Verse Locator

tiryak ca saha nakshatraiH samgatau candrabhaaskarau |
bhaaskaraamshubhiraadiiptam tamasaa ca samaavR^itam || 6-22-8
pracakaashe tadaakaashamulkaashatavidiipitam |
antarikshaachcha nirghaataa nirjagmuratulasvanaaH || 6-22-9

8, 9. chandra bhaaskarou= moon; sun; nakshhatraischa= along with stars; sangatou= moved; tiryak= obliquely; (and though); aakaasham= the sky; aadiiptam= was lit; bhaaskaraamshubhiH= by the sun’s rays; samaavR^itam= it was enveloped; tamasaacha= by darkness; prachakaashe= and shined; ulkaashata vidiipitam= with a blaze of hundreds of meteors; (while) nirghaataaH= thunders; nirjagmuH=reverberated; atulasvanaaH= with an unparallel sound; antarikshhaat= in sky.

The moon sun and the stars moved obliquely and though the sun’s rays lighted the sky, it was enveloped by darkness and shined with a blaze of hundreds of meteors while thunders reverberated with an unparalleled sound in the sky.

Verse Locator

vapuHprakarSeNa vavurdivyamaarutapaN^ktyaH |
babhaJNja cha tadaa vR^ikshaan jaladaanudvahan muhuH || 6-22-10

10. divyamaaruta paN^ktayaH= series of celestial winds; vavuH= blew; vapuH prakarshheNa= in their colossal forms; udvahan= drawing out; jaladaan= clouds; muhuH= again and again; tadaa= then; babhaN^jacha= tore up; vR^ikshhaan= the trees.

Series of celestial winds blew in their colossal form and the winds, then sweeping away the clouds, tore up the trees again and again.

Verse Locator

aarujamshcaiva shailaagraan shikharaaNi babhaJNja ca |
divi ca sma mahaavegaaH samhataaH samahaasvanaaH || 6-22-11
mumucurvaidyutaanagniimste mahaashanayastadaa |

11. (the wind) aarujan cha= shattering; shailaagraan= the mountain peaks; babhaN^jacha= broke off; shikharaaNi= the points of the rocks; mahaavegaaH= winds of great velocity; samhataaH= struck together; divi= in the sky; mumuchuH= emitted; agniin= flashes of radiance; vaidyutaan= proceeding from lightning; samahaa svanaaH= with a great sound; tadaa= and then; te= they (became); mahaashanayaH= great thunders.

The wind, shattering the mountain peaks, broke off the points of the rocks. Winds of great velocity struck together in the sky and emitted flashes of radiance proceeding from lightning with a great sound and then there were great thunders.

Verse Locator

yaani bhuutaani dR^ishyaani chukrushushcaashaneH samam || 6-22-12
adR^ishyaani ca bhuutaani mumuchurbhairavasvanam |
shishyare caabhibhuutaani samtrastaamyadvijanti ca || 6-22-13
sampravivyathire caapi na ca paspandire bhayaat |

12, 13. bhuutaani= the living beings; yaani= which were; dR^ishhyaani= visible; chukushruH= cried out; ashaneH samam= along with the thunders; adR^ishyaani= the visible; bhuutaanicha= beings too; mumuchuH= gave off; bhairava svanam= terrific noise; (the beings) abhibhuutaani= were overpowered; sampravivyathirechaapi= and also very much anguished; na cha paspandiri= they did not move; bhayaat= due to fear.

The visible creatures cried out along with the thunders. The invisible beings too gave off a terrific noise. The creatures were overpowered, frightened, agitated, lied down and also very much anguished. They did not move due to fear.

Verse Locator

sahabhuutaiH satoyormiH sanaagaH saharaakshasaH || 6-22-14
sahasaabhuuttato vegaadbhiimavego mahodadhiH |
yojanam vyaticakraama velaamanyatra samplavaat || 6-22-15

14, 15. tataH= thereafter; mahodadhiH= the great ocean; satoyormiH= with its waves and water; sahabhuuteH= along with creatures; sanaagah= including snakes; saha raakshhasaH= and demons; abhuut= became; sahasaa= soon; bhiimavegaH= possessed with terrific velocity; vegaat= due to speed; samplavaat= and swelling of waters; vyatichakraama= it crossed beyond; anyatra=the other; velaam= shore; yojanam= for a Yojana (eight miles)

The great ocean with its waves and water, along with its living creatures including snakes and demons soon became possessed of a terrific velocity. Due to that speed and swelling of waters, the ocean crossed beyond the other shore to the extent of a Yojana (eight miles).

Verse Locator

tam tathaa samatikraantam naaticakraama raaghavaH |
samuddhatamamitraghno raamo nadanadiipatim || 6-22-16

16. raamaH= Rama; raaghavaH= born in Raghu dynasty; amitraghnaH= and the annihilator of enemies; naatichakraama= did not retreat; (before) tam= that; nadanadiipatim= ocean; samuddhatam= and crossed its limits.

Rama born in Raghu dynasty and the annihilator of enemies, did not retreat before that ocean, which swelled and crossed its limits.

Verse Locator

tato madhyaat samudrasya saagaraH svayam utthitaH |
udayan hi mahaashailaan meror iva divaa karaH || 6-22-17

17. tataH=then; saagaraH= Sagara the god of ocean; svayam= himself; utthitah= raised;madhyaat=from the middle; samudrasya = of the ocean; divaakaraH iva= as the sun;( raising) mahaa shailaan meroH= from the huge mountain of Meru; udayam=at dawn.

Then, Sagara (the ocean god) himself rose from the middle of the ocean as the sun rises at dawn from the huge mountain of Meru.

Verse Locator

pannagaiH saha diipta aasyaiH samudraH pratyadR^ishyata |
snigdha vaiduurya samkaasho jaambuu nada vibhuuSitaH || 6-22-18

18. samudraH= the ocean; pannagaiH saha= along with snakes; diiptaasyaiH= of flaming jaws; pratyadR^ishyata = appeared; snigdha vaiduuryasamkaashaH= with a hue of glossy emerald; jaambuunada vibhuushhaNaH= adorned with gold.

That ocean along with snakes of flaming jaws appeared with a hue of glossy emerald adorned with gold.

Verse Locator

ratna maalya ambara dharaH padma patra nibha iikSaNaH |
sarvapuSpamayiim divyaam shirasaa dhaarayan srajam || 6-22-19
jaataruupamayaishcaiva tapaniiyavibhuuSito bhuuSaNottamaiH |
aatmajaanaam ca ratnaanaam bhuuSito bhuuSaNottamaiH || 6-22-20
dhaatubhirmaNDitaH shailo vividhairhamavaaniva |
ekaavaliimadhyagatam taralam paaNDaraprabham || 6-22-21
vipulenorasaa bibhratkaustubhasya sahodaram |
aaghuurNitataraN^gaughaHkaalikaanilasamkulaH || 6-22-22
gaN^gaasindhupradhaanaabhiraapagaabhiH samaavR^itaH |
devataanaam saruupaabhirnaanaaruupaabhiriishvaraH || 6-22-23
saagaraH samatikramya puurvam aamantrya viiryavaan |
abraviit praanjalir vaakyam raaghavam shara paaNinam || 6-22-24

19, 20, 21,22, 23, 24. viiryavaan= the valiant; saagaraaH= ocean; iishvaraH= the lord of rivers; ratna maalyaambaradharaH= wearing a wreath of pearls; padmapatra nibhekshhaNaH= with his eyes resembling lotus- leaves; dhaarayaan= bearing; divyaam= a beautiful; srajam= garland; sarvapushhpamayiim= made of all kinds of flowers; shirasaa= on his head; tapaniiya vibhuushhaNaiH= with ornaments of refined; jaataruupa mayaishchaiva= gold; bhuushhitaH= adorned; bhuushhaNottamaIH= with excellent jewels; ratnaanaam= made of pearls; aatmajaanaam= from his domain; maN^DitaH= decorated; vividhaiH= with different kinds; dhaatubhiH= of gems and metals ;himavaan shailaH iva= resembling the Himavat Mountain; bibhrat= he wore; vipulena= on his broad; urasaa= chest; taralam= a locket; paN^Dara prabham=sheding a white luster; kaustubhasya sahodaram= resembling a Kaustubha gem(adorning the bosom of Lord Vishnu.);ekaavalii madhyagatam= and hanging in the middle of a single string of pearls ; aaghuurNita taraN^goughaH= with a multitude of waves, whirled around him; kaalikaanila samkulaH= encircled by the clouds and winds; samaavRi^taH= escorted;; aapagaabhiH =by rivers; gaN^gaa Sindhu pradhaanaabhiH=mainly Ganga and Sindhu; saruupaabhiH= equal in form; devataanaam= to deities; naanaa ruupaabhiH= and endowed with diverse forms; samuprakramya= approached; raaghavam= Rama; praaN^jaliH=with joined palms; sharapaaNinam= who stood with arrows in hand; aamantrya= addressing as “Rama!’ puurvam=first; abraviit=spoke; vaakyam= (the following) words:

The valiant ocean, the lord of rivers, wearing a wreath of pearls, with his eyes resembling lotus leaves, bearing a beautiful garland made of all kinds of flowers on his head, with ornaments of refined gold, adorned with excellent jewels made of pearls from his domain, decorated with different kinds of gems and metals, resembling Himavat mountain, wearing on his broad chest a locket shedding a white luster, resembling a Kaustubha gem (adorning the blossom of Lord Vishnu) and hanging in the middle of a single string of pearls, with a multitude of waves whirled around him, encircled by the clouds and winds, escorted by rivers mainly the Ganga and Sindhu, endowed with diverse forms resembling various deities, approached Rama with joined palms, who stood with arrows in hand, addressing him first as ‘Rama!’ and spoke the following words:

Verse Locator

pR^ithivii vaayur aakaasham aapo jyotiH ca raaghavaH |
svabhaave saumya tiSThanti shaashvatam maargam aashritaaH || 6-22-25

25. soumya= O, beloved; raaghava= Rama! Prithivii= earth; vaayuH= wind; aakaasham= ether; aapaH= water; jyothishcha= and light; tishhThanti= remain fixed; svabhaave= in their own nature; aashhritaaH= taking refuge; shaashvatam= in an eternal; maargam= path.

“O, beloved Rama! Earth, wind ether, water and light remain fixed in their own nature, resorting to their eternal path.”

Verse Locator

tat svabhaavo mama api eSa yad agaadho aham aplavaH |
vikaaras tu bhaved raadha etat te pravadaami aham || 6-22-26

26. tat= hence; aham= I; agaadhaH= am fathomless; mamaapi= and my; svaabhaH= nature; eshhaH= is this; aplavaH iti yat= being impossible of being swum across; bhavet= It becomes; vikaaraH= unnatural; gaadhahtu= If I am shallow; pravadaam= I am telling; te= you; etat= this (the following device to cross me).

“Therefore, I am fathomless and my nature is that it is impossible of being swum across. It becomes unnatural if I am shallow. I am telling you the following device to cross me.”

Verse Locator

na kaamaan na ca lobhaad vaa na bhayaat paarthiva aatmaja |
raagaannakraakulajalam stambhayeyam kathamcana || 6-22-27

27. paarthivaatmaja= O, prince! na kaamaat=neither from desire; lobhatva= nor ambition; bhayaat= nor fear; na raagaat= nor from affection; stambhayeyam= I am able to solidify; nakraakula jalam= my waters inhabited by alligators.

“O, prince! Neither from desire nor ambition nor fear nor from affection, I am able to solidify my waters inhabited by alligators.”

Verse Locator

vidhaasye yena gantaasi viSahiSye hyaham tathaa |
na graahaa vidhamiSyanti yaavatsenaa tariSyati || 6-22-28
hariiNaam taraNe raama kariSyaami yathaasthalam |

28. raama= O, Rama! Aham= I; karishhyaami= will make it possible; tathaa yena= in that manner by which; gantaasi= you can go; yathaa tathaa= in every way; karishhyaami= I will arrange; sthalam= a place; hariNaam= for the monkeys; taraNe= to cross me; vishhaahishhye= and bear with it; yaavat= as far as; senaa= the army; tarishhyati= crosses me; graahaaH= the crocodiles; na vidhamishhyanti= will not be aggressive.

“O, Rama! I shall make it possible to see that you are able to cross over. I will arrange a place for the monkeys to cross me and bear with it. As far as the army crosses me, the crocodiles will not be aggressive to them.”

Verse Locator

tamabraviittadaa raamaH shR^iNu me varuNaalaya || 6-22-29
amogho.ayam mahaabaaNaH kasmin deshe nipaatyataam |

29. tadaa= then; raamaH= Rama; abraviit= spoke; tam= to that ocean; (as follows); shruNu= Listen; me= to me; ayam= this; mahaa=baaNaH= great arrow; amoghaH= should not be in vain; kasmin= in which; deshe= direction; nipaatyataam= should it be descended?

Then, Rama spoke to that ocean as follows: “Listen to me. This great arrow should not go in vain. In which region should it be descended?”

Verse Locator

raamasya vachanam shrutvaa tam ca dR^iSTvaa mahaasharam || 6-22-30
mahodadhirmahaatejaa raaghavam vaakyamabraviit |

30. shrutvaa= hearing; raamasya= Rama’s; vachanam= words; mahaatejaH= large splendid; mahodadhiH= mighty ocean; dR^ishhTvaa= seeing; tam= that; mahaasharam= powerful arrow; abraviit= spoke; vaakyam= the following words; raaghavam= to Rama.

Hearing Rama’s words and seeing that powerful arrow, the large splendid Ocean spoke the following words to Rama:

Verse Locator

uttareNaavakaasho.asti kashchitpuNyataro mama || 6-22-31
drumakulya iti khyaato loke khyaato yathaa bhavaan |

31. asti= there is; kashhchit= a certain; avakaashaH= place; uttareNa= which is northward; me= to me; khyaataH= it is well known; drumakulaH iti= as Drumatulya; yathaa= as; bhavaan= you; khyaataH= are well known; loke= in the world.

“Towards my northern side, there is a holy place. It is well known as Drumatulya, in the same way as you are well known to this world.”

Verse Locator

ugradarshanakarmaaNo bahavastatra dasyavaH || 6-22-32
aabhiirapramukhaaH paapaaH pibanti salilam mama |

32. bahavaH=numerous; dasyavaH= robbers; ugra darshanakarmaaNaH= of fearful aspect and deeds; paapaaH abhiira pramukhaaH= having the sinful Abhiras as their chief, pibanti= drink; mama= my; salilam= waters; tatra= there.

“Numerous robbers of fearful aspect and deeds, having the sinful Abhiras as their chief, drink my waters there.”

Verse Locator

tairna tatsparshanam paapam saheyam paapakarmabhiH || 6-22-33
amoghaH kriyataam raama tatra teSu sharottamaH |

33. na saheyam= I am not able to bear; tat= that; sparshanam= touch; taiH= of those; paapaiH= wicked people; paapakarmabhiH= the evil doers; raama= O, Rama! SharottamaH= let excellent arrow; kriyataam= be released; teshhu= on them; tatra= there; amoghaH= with out vain.

“I am not able to bear that touch of those wicked people, the evil doers, O, Rama! Let this excellent arrow with out vain be released over them there.”

Verse Locator

tasya tadvacanam shrutvaa saagarasya mahaatmanaH || 6-22-34
mumoca tam sharam diiptam param saagaradarshanaat |

34. shrutvaa= hearing; tatvachanam= those words; tasya saagarasya= of that Ocean; mahaatmanaH= the high soled; (Rama) mumocha= released; tam sharam= that arrow; param= which was excellent; diiptam= and splendid; saagara darshanaat= towards the place as directed by the ocean.

Hearing those words of the high-soled Ocean, Rama released that excellent and splendid arrow towards that place as directed by the ocean.

Verse Locator

tena tanmarukaantaaram p^ithivyaam kila vishrutam || 6-22-35
vipaatitaH sharo yatra vajraashanisamaprabhaH |

35. yatra=the place, where; sharaH= the arrow; vajraashani samaprabhaH= whose splendor was akin to that of a thunder and a thunder–bolt; nipaatitaH= was descended; tena= by Rama; tat= that place; vishrutamkila= is indeed famous; maru kaantaaram= as desert of Maru; pR^ithivyaan= on earth.

The place where the arrow, whose splendor was akin to that of a thunder and a thunder bolt, was descended by Rama- that place is indeed famous as desert of Maru* on this earth.

* Maru—Malwar in Rajastan (India)

Verse Locator

nanaada ca tadaa tatra vasudhaa shalyapiiDitaa || 6-22-36
tasmaadbaaNamukhaattoyamutpapaata rasaatalaat |

36. vasudhaa= the earth; tatra =there; shalyapiiDitaa= pierced by the arrow; tadaa= then; nanaada= emitted a sound; toyam= the waters; rasaatalaat= of the penultimate subterranean region; utpapaata= gushed forth; baaNamukhaat= from the mouth of that cleft.

The earth there, pierced by the dart, then emitted a sound . The waters of the penultimate subterranean region gushed forth from the mouth of that cleft.

Verse Locator

sa babhuuva tadaa kuupo vraNa ityeva vishrutaH || 6-22-37
satatam cotthitam toyam samudrasyeva dR^ishyate |

37. tadaa= then; saH= that; kuupaH= hollow; babhuuva=became; vishrutaH= known; vraNaH ityeva= as Vrana; toyam= water; satatam= constantly; dR^ishyate= seen; utthitam= gushing forth; samudrasyeva= resembling seawater.

Then the hollow became known as Vrana. Water constantly seen, gushing forth from it resembled seawater.

Verse Locator

avadaaraNashabdashca daaruNaH samapadyata || 6-22-38
tasmaattadbaaNapaatena apaH kukshiSvashoSayat |

38. tasmaat= from that place; daaruNaaH= a terrific; avadaaraNa shabdaH= splitting sound; sampadyata= was born; aapaH= water; ashoshhayat= was dried up; kukshhishhu= in those cavities; tadbaaNapaatena= by hurling of that arrow.

A terrific splitting sound was born in that place. Water was dried up in those cavities, as a result of hurling of that arrow by Rama.

Verse Locator

vikhyaatam triSu lokeSu madhukaantaarameva ca || 6-22-39
shoSayitvaa tu tam kukshim raamo dasharathaatmajaH |
varam tasmai dadau vidvaanmarave.amaravikramaH || 6-22-40

39, 40. maru kantaaram= that desert of Meru; vikhyaatam= became famous; trishhu= in the three; lokeshhu= worlds; raamaH= Rama; dasharathaatmajaH= the son of Dasaratha; vidvaan= wise man; amaravikramaH= and a valiant man like a celestial; tam kukshhim shoshhayitvaa= made that cavity dried up; dadou= and gave; varam= a boon; tasmai marave= to the desert of Maru.

That desert of Maru became famous in the three worlds. Rama (the son of Dasaratha), a wise man and a valiant man resembling a celestial, made that cavity dried up and gave a boon to that desert of Maru.

Verse Locator

pashavyashcaalparogashca phalamuularasaayutaH |
bahusneho bahukshiiraH sugandhirvividhauSadhiH || 6-22-41
evametairguNairyukto bahibhiH samyuto maruH |
raamasya varadaanaacca shivaH panthaa babhuuva ha || 6-22-42

41, 42. varadaanaat= due to granting of a boon; maruH= to that desert Maru; raamasya= by Rama; pashavyashcha= the place became most fit for cattle; alpamuularasaayutaH= having tasty fruits and roots; bahusnehaH= with a lot of clarified butter; bahukshhiiraH= lot of milk; sugandhiH= sweet smelling ; vividhaoushhadhiH= having various kinds of herbs; evam= thus; babhuuva= it became; shivaH= an auspicious; yuktaH= and suitable; panthaaH= move; samyutaH= consisting of ; etaiH= these; guNaiH= merits.

Due to granting of a boon by Rama, that desert of Maru became the most congenial place for cattle rearing, a place with a little of disease, producing tasty fruits and roots, with a lot of clarified butter, a lot of milk and various kinds of sweet- smelling herbs. Thus it became an auspicious and suitable move, bestowing these merits.

Verse Locator

tasmin dagdhe tadaa kukshau samudraH saritaam patiH |
raaghavam sarvashaastrajJNamidam vacanambraviit || 6-22-43

43. tadaa= then; tasmin= while that; kukushhou= cavity; dagdhe= was burning; samudraaH= ocean; saritaam pati= the lord of rivers; abraviit=spoke; idam= these; vachanam= words; raaghavam= to Rama; sarvashaatraj^Naam= who knew all scientific treaties.

While that cavity was burning, Ocean the lord of rivers spoke these words to Rama who knew all scientific treatises.

Verse Locator

ayam saumya nalo naama tanujo vishva karmaNaH |
pitraa datta varaH shriimaan pratimo vishva karmaNaH || 6-22-44

44. soumya= O, excellent man! ayam= this one; nalonaama= named Nala; sriimaan= a glorious person; tanayaH= is the son; vishvakarmaNaH = of Visvakarma; datta varaH= who was given a boon; pitra= by his father; pratimaH= and equal to; vishvakarmaNaH= Visvakarma.

“O, excellent man! This one, named Nala, a glorious person, is the son of Vishvakarma; who was given a boon by his father and is equal to Visvakarma.”

Verse Locator

eSa setum mahaautsaahaH karotu mayi vaanaraH |
tam aham dhaarayiSyaami tathaa hi eSa yathaa pitaa || 6-22-45

45. eshhaH vaanaraH= let this monkey; mahotsaahaH= a greatly energetic one; karotu= build; setum= a bridge; mayi= in me; aham= I; dhaaraayishhyaami= can hold; tam= it; eshhaH= He; tathaa= is the same; yathaa= as; pitaa= his father.

“Let this greatly energetic monkey build a bridge across me. I can hold that bridge. He is just the same as his father.”

Verse Locator

evam uktvaa udadhir naSTaH samutthaaya nalas tataH |
abraviid vaanara shreSTho vaakyam raamam mahaabalaH || 6-22-46

46. evam=thus; uktvaa= speaking; udadhiH= the god of Ocean; nashhTaH= disappeared; tadaa= then; nalaH= Nala; vaanarashhreshhThaH= the more distinguished among monkeys; samutthaayaaa= stood up; abraviit= and spoke; vaakyam= words; (these) raamam= to Rama; mahaabalam= of great power.

Thus speaking, the god of Ocean disappeared from that place. Then Nala, the more distinguished among monkeys stood up and spoke the following words to Rama of great power:

Verse Locator

aham setum kariSyaami vistiirNe varuNa aalaye |
pituH saamarthyam aasthaaya tattvam aaha mahaaudadhiH || 6-22-47

47. mahodadhiH= the great ocean; aaha= told; tattvam= a truth; aham= I; karishhyaami= will construct; setum= a bridge; vistiirNe= (across) the large; makaraalaye= ocean; aasthitaH= taking recourse to ; saamarthyam= the ability; pituH= of my father.

“The great Ocean disclosed a truth. I will construct a bridge across this large Ocean, taking recourse to the skill and ability of my father.”

Verse Locator

asau tu saagaro bhiimaH setukarmadidR^ikshayaa |
dadau daNDabhayaadgaadham raaghavaaya mahodadhiH || 6-22-48

48. asou= this; saagaraH= Sagara; bhiimaH= the formidable; mahodadhiH= mass of water; daN^Da bhyaat= in fear punishment; setukarmadidR^kshhayaa= wished to see a bridge constructed ; dadou= (and) gave; gaadham= a passage; raaghavaaya= to Rama.

“This Sagara, the formidable mass of water, in fear of punishment, gave a passage to Rama, wishing to see a bridge constructed on it.”

Verse Locator

mama maatur varo datto mandare vishva karmaNaa |
aurasas tasya putro aham sadR^isho vishva karmaNaa || 6-22-49

49. mandare= on the mountain of Mandara; varaH= the following boon; dattaH= was given; mama maatuH= to my mother; vishvakarmaNaa = by Visvakarma; devii= “O, like lady! PutraH= a son; sadR^ishaH= equal; mayaa= to me; bhavishhyati= will be born; tava= to you.

“On the mountain of Mandara, the following boon was given by Visvakarma to my mother: “O, god like lady! A son equal to me will be born to you.”

Verse Locator

aurasastasya putro.aham sadR^isho vishvakarmaNaa|
smaarito.asmyahametena tattvamaaha mahodadhiH || 6-22-50
na ca api aham anukto vai prabruuyaam aatmano guNaan |

50. aham= I; tasya ourasa putraH= am a son born of Visvakarma’s own loins; sadR^ishaH= I am equal; visvakarmaNaa= to Visvakarma; smaaritaH asmi= I have been reminded; etena=by this god of ocean; mahodadhiH= the great ocean; aaha= spoke; tattvam= the truth; anuktaH= unasked; aham= I; naprabruuyaam= have not told; vaH= you; aatmanah= my; guNaam= description.

“I am a son born of Visvakarma’s own loins. I am equal to Visvakarma. This god of Ocean has reminded me. The great ocean spoke the truth. Being unasked, I have not told you my details earlier.”

Verse Locator

samarthshcaapyaham setum kartum vai varuNaalaye || 6-22-51
tasmaadadyaiva badhnantu setum vaanarapuN^gavaaH |

51. aham=I; samarthashchaapi= am capable; kartum= to construct; setum= a bridge; varuNaalaye= across the ocean; tasmaat= Hence; vaanarapuN^gavaaH= (let) the foremost of the monkeys; badhnantu= build; setum= the bridge; adyaiva= now itself.

“I am capable of constructing a bridge across the ocean. Hence, let the foremost of monkeys build the bridge now itself.”

Verse Locator

tato nisR^iSTa raameNa sarvato hari yuuthapaaH || 6-22-52
abhipetur mahaaaraNyam hR^iSTaaH shata sahasrashaH |

52. tataH= then; visR^ishhTaaH= being sent; raameNa= by Rama; shatasahasrashaH= hundreds and thousands; haripuN^gavaaH= of monkey heroes; abhyutpetuH=jumped; hR^ishhTaaH= in joy; sarvataH= on all sides; mahaaraNyam= towards the great forest.

Then, being sent by Rama, hundreds and thousands of monkey heroes jumped in joy on all sides towards the great forest.

Verse Locator

te nagaan naga samkaashaaH shaakhaa mR^iga gaNa R^iSabhaaH || 6-22-53
babhanjur vaanaraas tatra pracakarSuH ca saagaram |

53. te= those; shaakhaamR^iga gaNarshhabhaah= army chiefs of monkeys; nagasamkaashaaH= who resembled the mountains; babhaN^juH= broke; nagaan= the rocks; paadapaan= and trees; tatra= there; prachakarshhushcha= and dragged them away; saagaram= towards the sea.

Those army-chiefs of monkeys, who resembled mountains, broke the rocks and trees there and dragged them away towards the sea.

Verse Locator

te saalaiH ca ashva karNaiH ca dhavair vamshaiH ca vaanaraaH || 6-22-54
kuTajair arjunais taalais tikalais timishair api |
bilvakaiH saptaparNaishca karNikaaraishca puSpitaiH || 6-22-55
cuutaiH ca ashoka vR^ikSaiH ca saagaram samapuurayan |

54, 55. te vaanaraah= those monkeys; paryapuurayam= filled ; saagaram= the ocean; vR^ikshhaishcha=( with all types) of trees; namely ; saalaishcha= sala; ashvakarNaishcha= Asvakarna; dhavaiH= Dhava; vamshaishcha= bamboo; kuTajaiH= Kutaja; arjunaiH= Arjuna; taalaih= palmyra; tilakaiH= Tilaka; tinishairapi= Tinisa; bilvakaiH= Bilva; saptaparNaishcha= Saptaparna; pushhpitaiH= the flowered; karNikaaraiH= Karnika; chuutaishcha= mango; ashoka= and Asoka.

Those monkeys filled the ocean with all types of trees like Sala and Asvakarna, Dhava and bamboo, Kutaja, Arjuna, palmyra,Tilaka, Tinisa, Bilva, Saptaparna, Karnika, in blossom as also mango and Asoka.

Verse Locator

samuulaamH ca vimuulaamH ca paadapaan hari sattamaaH || 6-22-56
indra ketuun iva udyamya prajahrur harayas taruun |

56. vanaraah= the forest animals; harisattamaaH= the very good monkeys; udyamya= lifted; prajahruH= and brought; paadapaan= the trees; samuulaancha= some with roots intact; vimuulaancha= (and some); taruun= trees without roots; indraketuuniva= like Indra’s flag posts.

The excellent monkeys, the forest animals lifted and brought, like Indra’s flag posts, some trees with roots intact and some others without roots.

Verse Locator

taalaan daaDimagulmaamshca naarikelavibhiitakaan || 6-22-57
kariiraan bakulaannimbaan samaajahruritastataH |

57. itastataH= from here and there; (they) samaajahruH= brought; taalan= Palmyra trees; daaDima gulmaamshcha= pomegranate shrubs; naarikela vibhiitakaan= coconut and Vibhitaka; kariiraan=Karira;bakulaan= Bakula; nimbaan=and neem trees.

From here and there the monkeys brought Palmyra trees, pomegranate shrubs, coconut and Vibhitaka, Karira, Bakula and neem trees.

Verse Locator

hastimaatraan mahaakaayaaH paaSaaNaamshca mahaabalaaH || 6-22-58
parvataamshca samutpaaTya yantraiH parivahanti ca |

58. mahaakaayaaH= the monkeys having huge bodies; mahaabalaaH= and mighty strength; samutpaaTya= uprooted; hastimaatraan= elephant-sized; paashhaaNaan= rocks; parvataamshcha= and mountains; parivahanti= and transported; yantraiH= by mechanical contrivances.

The huge bodied monkeys with mighty strength uprooted elephant-sized rocks and mountains and transported them by mechanical contrivances.

Verse Locator

prakSipyamaaNair acalaiH sahasaa jalam uddhatam || 6-22-59
samutpatitam aakaasham apaasarpat tatas tataH |

59. jalam= the water; uddhR^itam= raised up; sahasaa= due to sudden; prakshhipyamaaNaiH= throwing; achalaiH= of mountains; (in to the sea)samutsasarpa= soured upward towards; aakaasham= the sky; tataH= from there; punaH= again; avaasarpat= gushed back.

The water, raised up due to sudden throwing of mountains in the sea, soured upward towards the sky and from there again, gushed back.

Verse Locator

samudram kshobhayaamaasurnipatantaH samantataH || 6-22-60
suutraaNyanye pragR^ihNanti hyaayatam shatayojanam |

60. nipatantaH= the rocks befalling; samantataH= on all sides; kshhobhayaamaasuH= perturbed; samudram= the sea; anye= some others; pragR^ihNamti= drew up; suutraaNi= strings; shatayojanam= a hundred Yojanas; aayatam= long; (in order to keep the rocks in a straight line).

The rocks befalling on all sides perturbed the ocean. Some others drew up strings a hundred Yojanas long (in order to keep the rocks in a straight line.)

Verse Locator

nalaH cakre mahaasetum madhye nada nadii pateH || 6-22-61
sa tadaa kriyate seturvaanarai rghorakarmabhiH |

61. nalaH= Nala; chakre= initiated; mahaasetum= a monumental bridge; madhye= in middle; nadanadiipate= of the ocean; setuH=The bridge; kriyate= was built; tadaa= at that time; vaanaraih= by the monkeys; ghorakarmabhiH= of terrible acts.

Nala on his part initiated a monumental bridge in the middle of the ocean. The bridge was built at that time with the cooperation of other monkeys, of terrible doings.

Verse Locator

daNDananye pragR^ihNanti vicinvanti tathaapare || 6-22-62
vaanaraiH shatashastatra raamasyajJNaapuraHsaraiH |
meghaabhaiH parvataabhashca tR^iNaiH kaaSThairbabandhare || 6-22-63

62, 63. anye= some monkeys; pragR^ihNanti= were holding; daN^Daan= the poles(for measuring the bridge) ; tathaa= and; apare= some others; vichinvanti= collected the material; (some parts of bridge); babandhire= were fastened; tR^iNaiH= by reeds; kaashhThaishcha= and logs; vaanarah satashaH= by hundred s of monkeys; tatra= there; meghaabhaiH= looking like clouds; parvataabhaishcha= and resembling mountains; aaaj^NaapuraHsaraiH= proceeded by the command; raamasya= of Rama.

Some monkeys were holding poles for measuring the bridge and some others collected the material. Reeds and logs resembling clouds and mountains, brought by hundreds of monkeys, lead by the command of Rama, fastened some parts of the bridge.

Verse Locator

puSpitaagraishcha tarubhiH setum badhnanti vaanaraaH |
paaSaaNaamshca giriprakhyaan giriiNaam shikharaaNi ca || 6-22-64
dR^ishyante paridhaavanto gR^ihya daanavasamnibhaaH |

64. vanaraaH= monkeys; badhnauti= constructed; setum= the bridge; tarubhiH= with trees; pushhpitaagraiH= having blossom at the end of their boughs; daanavasamvibhaaH= some monkeys looking like demons; gR^ihya= seized; paashhaaNaamshcha=rocks; giriprakhyaan=resembling mountains;; shikharaaNicha= and peaks; giriiNaam= of mountains; dR^ishyante= and appeared; paridhavantah= running hither and thither.

Monkeys constructed the bridge with trees having blossom at the end of their boughs. Some monkeys looking like demons seized rocks resembling mountains and peaks of mountains and appeared running hither and thither.

Verse Locator

shilaanaam kSipyamaaNaanaam shailaanaam tatra paatyataam || 6-22-65
babhuuva tumulaH shabdas tadaa tasmin mahaaudadhau |

65. tadaa= then; tumulaH= a tumultuous; shabdaH= sound; babhuuva= occurred; tatra= there; shilaanam= of the rocks; kshhipyamaaNaanaam= thrown; tasmin mahodadhou=into that sea; shailaanaam= and of mountains; paatyataam= which were caused to fall.

Then, a tumultuous sound occurred when the rocks were thrown into the sea and when mountains were caused to fall there.

Verse Locator

kR^itaani prathamenaahnaa yojanaani caturdasha || 6-22-66
prahR^iSTaijasamkaashaistvaramaaNaiH plavaN^gamaiH |

66. prathamena= on the first; aahnena= day; chaturdasha= fourteen; yojanaani= yojanas; kR^itaam= were constructed; plavaNgamaiH= by the monkeys; prahR^ishhTaiH= thrilled with delight; gaja samkaashaiH= resembling elephants; tvaramaaNaiH= speedily.

On the first day, fourteen Yojanas of bridge were constructed by the monkeys speedily, thrilled with delight as they were, resembling elephants.

Verse Locator

dvitiiyena tathaivaahnaa yojanaani tu vishatiH || 6-22-67
kR^itaani plavagaistuurNam bhiimakaayairmahaabalaiH |

67. tathaiva= in the same manner; dvitiiyena= on the second; aahnaa= day; vimshati= twenty; yojanaani= yojanas; kR^itaani= were constructed; tuurNan= speedily; plavaNgaiH= by the monkeys; bhiima kaayaih= of terrific bodies; mahaabalaiH= and of mighty strength.

In the same manner, on the second day twenty Yojanas of bridge were constructed speedily by the monkeys of terrific bodies and of mighty strength.

Verse Locator

ahnaa tR^itiiyena tathaa yojanaani tu saagare || 6-22-68
tvaramaaNairmahaakayairekavimshatireva ca |

68. tathaa= thus; tR^itiiyena= on the third; aahnaa= day; ekavimshatirevacha= twenty one; yojanaani= yojanas; were constructed) ; saagare= in the ocean; tvaramaaNaih= speedily; mahaakaayaiH= by the monkeys with colossal bodies.

Thus, on the third day twenty-one Yojanas of the bridge were constructed in the ocean speedily by the monkeys with their colossal bodies.

Verse Locator

caturthena tathaa caahnaa dvaavimshatirathaapi vaa || 6-22-69
yojanaani mahaavegaiH kR^itaani tvaritaistataH |

69. athaapivaa= and; tataH= then; chaturthena= on the fourth; aahnaa= day; dvaavimshatiH= twenty-two; yojanaani= yojanas; kR^itaani=were constructed; tvaritaiH= by the hastening monkeys; mahaavegaiH= with a great speed.

On the forth day, a further of twenty-two Yojanas were constructed by the dashing monkeys with a great speed.

Verse Locator

paJNcamena tathaa caahnaa plavagaiH kshiprakaaribhiH || 6-22-70
yojanaani trayovimshatsuvelamadhikR^itya vai |

70. tathaa= in that manner; paN^chameva= on the fifth; aahnaa= day; trayovimshat= twenty three; yojanaani= yojanas; (were constructed) suvelam adhikR^itya= up to the other sea shore; plavaNgaiH= by the monkeys; kshhipra kaaribhiH= working quickly.

In that manner, on the fifth day, the monkeys working quickly constructed twenty-three yojanas of the bridge up to the other seashore.

Verse Locator

sa vaanaravaraH shriimaan vishvakarmaatmajo balii || 6-22-71
babandha saagare setum yathaa caasya tathaa pitaa |

71. saH= that Nala; vaanaravaraH= the illustrious one; vishvakarmaatmajaH= the son of Vivakarma, balii= and a strong one; babandha= built; setum= the bridge; saagare= in the sea; yathaa tathaa= as truly as; asya= his; pitaa= father.

That Nala, the strong and illustrious son of Visvakarma and an excellent monkey built the bridge across the sea as truly as his father would have built it.

Verse Locator

sa nalena kR^itaH setuH saagare makara aalaye || 6-22-72
shushubhe subhagaH shriimaan svaatii patha iva ambare |

72. saH= that; subhagaH= beautiful; shriimaan= and lovely; setuH= bridge; kR^itaH= constructed; nalena= by Nala; saagare= across the ocean; makaraalaye= the abode of alligators; shushubhe= shone brightly; svaatiipathaa iva= like a milky way of stars; ambare= in the sky.

That beautiful and lovely bridge constructed by Nala across the ocean the abode of alligators, shone brightly like a milky way of stars in the sky.

Verse Locator

tato devaaH sagandharvaaH siddhaaH ca parama R^iSayaH || 6-22-73
aagamya gagane tasthurdraSTukaamaastadadbhutam |

73. drashhTu kaamaaH= with a desire to see; tat= that; adbhutam= marvel; devataaH= celestials; sagandharvaaH= along with the heavenly musicians; siddhaashcha= siddhas;(semi- divine beings of great purity and perfection possessing super natural qualities.); paramarshhayah= and great sages; aagamya=came; tataH= then; tasthuH= and stood up; gagane= in the sky.

With a desire to behold that marvel, celestials along with Gandharvas, the heavenly musicians, Siddhas (semi-divine beings of great purity and perfection, possessing super natural qualities) and great sages came then and stood up in the sky.

Verse Locator

dashayojanavistiirNam shatayojana maayatam || 6-22-74
dadR^ishurdevagandharvaa nalasetum suduSkaram |

74. devagandharvaaH= the celestials and the heavenly musicians; dadR^ishuh= saw; nala setum= Nala’s bridge; dashayojana vistiirNam= having a width of ten yojanas; shatayojanam aayatam= and a length of hundred yojanas; sudushhkaram= and which was very difficult to be built.

The celestials and Gandharvas, the heavenly musicians saw Nala’s bridge, having a width of ten yojanas and a length of hundred yojanas and which was very difficult to be built.

Verse Locator

aaplavantaH plavantaH ca garjantaH ca plavam gamaaH || 6-22-75
tam acintyam asahyam ca adbhutam loma harSaNam |
dadR^ishuH sarva bhuutaani saagare setu bandhanam || 6-22-76

75, 76. plavaNgamaaH= the monkeys; aaplavantaH=taking long leaps; plavantashcha=and short leaps; garjantashcha= shouted (in delight) sarva bhuutaani= all other beings; dadR^ishuH= saw; tat setubandhanam= that construction of the bridge; saagare= in the ocean; achintyam= which was unimaginable; asahyamecha=impossible; adbhutam= wonderful; romaharshhaNam= causing hair to stand on end (in amazement).

The monkeys taking long leaps and short leaps shouted in joy. All other beings saw that construction of the bridge across the ocean as unimaginable, impossible and wonderful, causing their hair to stand on end in amazement.

Verse Locator

taani koTi sahasraaNi vaanaraaNaam mahaaojasaam |
badhnantaH saagare setum jagmuH paaram mahaaudadheH || 6-22-77

77. taani= those; koTisahasraaNi= thousand crores; vaanaraaNaam= of monkeys; mahaujasaam= in a great spectacle; jagmuH= reached; paaram= the other shore; mahodadhiH= of the great ocean; badhnantaH= soon after building; setum= the bridge; saagare= across the ocean.

Those thousand crores of monkeys in a great spectacle reached the other shore of the great ocean soon after building that bridge across the sea.

Verse Locator

vishaalaH sukR^itaH shriimaan subhuumiH susamaahitaH |
ashobhata mahaasetuH siimanta iva saagare || 6-22-78

78. mahaan= that colossal; setuH= bridge; vishaalaH= which was broad; sukR^itaH= well- constructed; shriimaan= glorious; subhuumiH= of good posture; susamaahitaH= and held together firmly; ashobhata= looked beautiful; siimanta iva= like a separating straight line; saagare= in the ocean.

That colossal bridge, which was broad, well-constructed, glorious, well postured and held together firmly, looked beautiful like a separating straight line in the ocean.

Verse Locator

tataH pare samudrasya gadaa paaNir vibhiiSaNaH |
pareSaam abhighata artham atiSThat sacivaiH saha || 6-22-79

79. tataH= then; vibhiishhaNaH= Vibhishana; gadaapaaNiH= wielding a mace in his hand; aatishhThat= stood up; pare= on the shore; samudrasya= of the ocean; sachivaiH saha= along with ministers; abhiyaanaartham= for the purpose of invading; pareshhaam= the enemies.

Vibhishana, wielding a mace in his hand, stood up on the seashore along with his ministers, for the purpose of invading the enemies.

Verse Locator

sugriivastu tataH praaha raamam satyaparaakramam |
hanumantam tvamaaroha aN^gadam tvatha lakshmaNaH || 6-22-80
ayam hi vipulo viira saagaro makaraalayaH |
vaihaayasau yuvaametau vaanarau dhaarayiSyataH || 6-22-81

80, 81. tataH= thereafter; sugrivantu= Sugriva on his part; praaha= spoke; raamam= to Rama; satyaparaakramam= the truly brave man; “Viira= O,valiant man! ayam= This; saagaraH= ocean; makaraalayaH= the abode of alligators; vipulaH hi= is indeed vast; tvam= you; aaroha= ascend; hanumantam= on Hanuman; atha= and; lakshhmaNaH= let Lakshmana; (ascend), aNgadam= Angada; etou= these; vaanarou= monkeys; dhaarayishhyataH= can hold; yuvaam= both of you; vaihaayason= while flying in the sky.

Thereafter, Sugriva on his part spoke to Rama, the truly brave man as follows: “O, valiant man! This ocean, the abode of alligators, is indeed vast. You ascend the shoulder of Hanuman and let Lakshmana ascend the shoulder of Angada. These monkeys can hold both of you while flying in the sky.”

Verse Locator

agratas tasya sainyasya shriimaan raamaH salakshmaNaH |
jagaama dhanvii dharma aatmaa sugriiveNa samanvitaH || 6-22-82

82. raamaH= Rama; shriimaan= the glorious; dharmaatmaa= and the righteous man; dhanvii= wielding a bow; sa lakshhmaNaH=along with Lakshmana; samanvitaH= together; sugriiveNa= with Sugriva; jagaama= went; agrataH= in front; tasya sainyasya= of that army.

Rama the glorious and righteous man, wielding a bow along with Lakshmana together with Sugriva, went in front of that army.

Verse Locator

anye madhyena gacchanti paarshvato anye plavam gamaaH |
salile prapatanti anye maargam anye na lebhire || 6-22-83
kecid vaihaayasa gataaH suparNaa iva pupluvuH |

83. anye= some; plavaNgamaaH= monkeys; gachchhanti= went; madhyena= through the middle(of the bridge); anye= some others; paarshvatah= went through the sides of the bridge. Anye= some others; prapatanti= were jumping into; salilam= water; anye= some others; prapedire= went forward; maargam= on the path; kechit= some others; vaihaayasagataaH= entered the sky; pupluvuH= and aviated; suparNaaH iva= like Garuda, the eagle.

Some monkeys went along the middle of the bridge. Some others went along the sides. Some others were jumping into water. Some others marched forward on the path. Some monkeys entered the sky and aviated like Garuda the eagle.

Verse Locator

ghoSeNa mahataa ghoSam saagarasya samucchritam || 6-22-84
bhiimam antar dadhe bhiimaa tarantii hari vaahinii |

84. mahataa ghoshheNa= by the great sound; bhiimaa= of the terrific; harivaahinii= army of monkeys; tarantii= who were crossing (the ocean); ghoshham= the sound; saagarasya= of the ocean; samuchchhritam= which was very high; bhiimam= and terrific; antardadhe= was covered up.

The highly terrific sound of the ocean was covered up by the great sounds of the terrific monkeys who were crossing the sea.

Verse Locator

vaanaraaNaam hi saa tiirNaa vaahinii nala setunaa || 6-22-85
tiire nivivishe raaj~naa bahu muula phala udake |

85. saa= that; vaahinii= army; vaanaraaNaam= of monkeys; tiirNaa= which crossed; nala setunaa= the bridge constructed by Nala; nivivishe= was encamped; tire= at a shore; bahu muula phaodake= having many fruits roots and water; raaj^Naa= by Sugriva.

That army of monkeys, which crossed the ocean by the bridge constructed by Nala, was encamped by Sugriva at a shore having many fruits tubers and water.

Verse Locator

tad adbhutam raaghava karma duSkaram |
samiikSya devaaH saha siddha caaraNaiH |
upetya raamam sahitaa maharSibhiH |
samabhyaSincan sushubhiar jalaiH pR^ithak || 6-22-86

86. samiikshhye= Seeing; tat= that; raaghava karm= Rama’s accomplishment; adbhutam= which was amazing; dushhkaram= and arduous; devaaH= celestials; Siddha chaariNaiH= Siddhas(semi-divine beings possessing supernatural faculties) and Charanas(celestial bards); maharshhibhiH saha= along with great sages; sahasaa= forthwith; upetya= approached; raamaH= Rama; abhishhinchan= consecrated;sushubhaiH= with very sacred; jalaiH= water; pR^ithak= separately.

Seeing that Rama’s accomplishment, which was amazing and arduous; celestials, Siddhas (semi-divine beings possessing supernatural faculties) and Charanas (celestial bards) along with great sages, forthwith approached Rama and consecrated him with very splendid waters separately.

Verse Locator

jayasva shatruun nara deva mediniim |
sasaagaraam paalaya shaashvatiiH samaaH |
iti iva raamam nara deva satkR^itam |
shubhair vacobhir vividhair apuujayan || 6-22-87

87. (The celestials Siddhas and others); aapuujayan= exalted; raamam= Rama; naradeva satkR^itam= who was respected by kings; vividhaiH= with various; shubhaiH= auspicious; vachobhiH= words; itiiva= thus; naradeva= O king! Jayasva= defeat; shatruun= the enemies; paalaya= rule; mediniim= the earth; sa saagaraan= along with the sea; shaasvatiiH= eternally; samaaH= for years.

The celestials, Siddhas and others exalted Rama, who was duly respected by kings with their auspicious -words as follows: “ O, king! Defeat the enemies. Rule the earth and ocean eternally for years.”

 

ityaarSe shriimadraamaayaNe aadikaavye yuddhakaaNDe dvaavimshaH sargaH

Thus completes 22nd Chapter of Yuddha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a sage and the oldest epic.

 

Verse Locator for Book VI : Yuddha Kanda - Book Of War : Chapter 22

 

Top of Page

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

 

Sarga 22 in English Prose

Contents

Next Sarga

Previous Sarga

© January 2004, K. M. K. Murthy