Book VI : Yuddha Kanda - Book Of War

Chapter [Sarga] 46
Verses converted to UTF-8, Nov 09

Introduction

The monkeys along with Hanuman and Angada begin to grieve, on beholding the plight of Rama and Lakshmana who were entwined in a net work of arrows. Indrajit informs demons about his adventure of captivating both Rama and Lakshmana by his net work of serpentine arrows. Indrajit strikes the other monkey-cheifs like . Nila, Mainda, Dvivida, Hanuman, Gavaksha and Angada as also Jambavan. When Sugreeva looks depressed on seeing the plight of Rama and Lakshmana, Vibhishana consoles him, saying that Rama is not going to die. He also reassures the disheartened monkeys and infuses confidence in them. Indrajit, in the meanwhile, informs Ravana that both Rama and Lakshmana have been killed. Ravana applauds his son for his daring act.

Verse Locator

tato dyaam pR^ithiviim caiva viikShamaaNaa vana okasaH |
dadR^ishuH samtatau baaNair bhraatarau raama lakShmaNau || 6-46-1

1. tataH = thereafter; viikSamaaNaaH = surveying; pR^ithiviimahaiva = the earth and; dyaam = the sky; vanaukasaH = the monkeys; dadR^ishaH = beheld; bhraatarau = the brothers; raama lakSmaNau = Rama and Lakshmana; samtatau = covered; baaNaiH = with arrows.

Thereafter, surveying the earth and the sky, the monkeys beheld the brothers Rama and Lakshmana, covered with arrows.

Verse Locator

vR^iShTvaa iva uparate deve kR^ita karmaNi raakShase |
aajagaama atha tam desham sasugriivo vibhiiShaNaH || 6-46-2

2. atha = then; sasugriivaH = along with Sugreeva; vibhiiSaNaH = Vibhishana; aajagaama = came; tam desham = to that place; raakSase = (after) Indrajit; kR^itakarmaNi = finished his work; uparate = and retired; deve iva = (even as) Indra would; vR^iSTi = after raining.

Then, along with Sugreeva, Vibhishana came to that place, after Indrajit finished his work and retired; even as Indra* would, after raining.

� Indra: The god of the sky and the given of rain.

Verse Locator

niila dvivida maindaash ca suSheNa sumukha angadaaH |
tuurNam hanumataa saardham anvashocanta raaghavau || 6-46-3

3. niilashcha = Nila; divivadaH = Dvivida; maindah = Mainda; suSeNaH = Sushena; kumudaH = Kumuda; aNgadaH = Angada; hanumataasaardham = along with Hanuman; tuurNam = forthwith; anvashochanta = bega to grieve; raaghavau = for Rama and Lakshman.

Nila, Dvivida, Mainda, Sushena, kumuda, Angada along with Hanuman forthwith began to grieve for Rama and Lakshmana.

Verse Locator

aceShTau manda nihshvaasau shoNita ogha pariplutau |
shara jaala aacitau stabdhau shayaanau shara talpayoH || 6-46-4
nihshvasantau yathaa sarpau nishceShTau manda vikramau |
rudhira sraava digdha angau taapaniiyaav iva dhvajau || 6-46-5
tau viira shayane viirau shayaanau manda ceShTitau |
yuuthapais taih parivR^itau baaShpa vyaakula locanaiH || 6-46-6
raaghavau patitau dR^iShTvaa shara jaala samaavR^itau |
babhuuvur vyathitaah sarve vaanaraah savibhiiShaNaaH || 6-46-7

4; 5; 6; 7. manda niH shvaasau = breathing but faitly; pariplutau = bathed; shoNitena = in blood; sharajalaachitau = riddled with innurable arrows; stabdhau = motionless; acheSTau = and lying inactive; shayanau = they lay stretched; shara talpagau = on a bed of arrows; nihshvasantau = sighing; sarpau yathaa = like serpants; nishcheSTau = helpless; mandavikramau = having little prowess; rudhira sraava dighaaN^gau = their limbs smeared with a stream of blood; dhvajau iva = resembling two standards; tapaniiyau = of gold; shayanau = lying; viira shayane = on heroes couch; viirau = those heroes; manda cheSTitau = with tardy movement of their limbs; parivR^itau = were surrounded; svaiH yuuthapaiH = by their monkey leaders; baaSpavyaakula lochanaiH = whose eyes were suffused with tears; dR^iSTvaa = seeing; tau raaghavau = the two Raghavas; shalajaala samanvitau = pierced by a multitude of arrows; sarve = all; vaanaraaH = the monkeys; savibhiiSaNaaH = along with Vibhishana; babhuuvuH = became; vyathitaaH = perturbed.

Breathing but faintly, bathed in blood; riddled with innumerable arrows, motionless and lying inactive, they lay stretched on a bed of arrows, sighing like serpants, helpless, having little prowess, their limbs smeared with a stream of blood, resembling two golden standards, and lying on heroes' couch, those warriors with tardy movement of their limbs, were surrounded by their monkey-leaders, whose eyes were suffused with tears. Seeing the two Raghavas, pierced by a multitude of arrows, all the monkeys along with Vibhishana became perturbed.

Verse Locator

antarikSham niriikShanto dishah sarvaash ca vaanaraaH |
na ca enam maayayaa channam dadR^ishuu raavaNim raNe || 6-46-8

8. vaanaraaH = the monkeys; niriikSantaH = surveyed; sarvaaH = all; dishashcha = the quarters; antarikSam = in the sky; na dadR^ishuH = Indrajit the son of Ravana; chhauram = who had veiled himself; maayayaa = in his magic; raNe = in the fight.

The monkeys surveyed all the quarters in the sky, without being able to discover Indrajit (the son of Ravana), who was veiled by his magic powers in the fight.

Verse Locator

tam tu maayaa praticchinnam maayayaa eva vibhiiShaNaH |
viikShamaaNo dadarsha atha bhraatuh putram avasthitam || 6-46-9

9. vibhiiSaNaH = Vibhishana; viikSamaNaH = beholding; maayayaiva = by his magic arts; dadarsha = saw; tam = that; bhraatuH putram = brother's son; avasthitam = standing; agre = in front; maayaa pratichchhannam = duly hidden by his occult power.

Vibhishana, beholding by his magic arts, saw that nephew, standing nearby, duly hidden by his occult power.

Verse Locator

tam apratima karmaaNam apratidvandvam aahave |
dadarsha antarhitam viiram vara daanaad vibhiiShaNaH || 6-46-10
tejasaa yashasaa chaiva vikrameNa cha samyutaH |

10. tam viiram = (Although) that warrior; apratidvandvam = who had no peer in the field; apritam karmaaNam = and who had unique acts to his credit; antarhitam = had made himself invisible; varadaanaat = by virtue of the boon he had received; dadarsha = 9he) was recognized; vibhiiSaNaH = by Vibhishana; tejasaa = who was full of energy; yashasaachaiva = glory; vikrameNa cha = and prowess.

Althought that warrior who had no peer in the field and who had unique exploits, had made himself invisible by virtue of the boon he had received, he was recognized by Vibhishana, who was full of energy, glory and prowess.

Verse Locator

indrajit tv aatmanah karma tau shayaanau samiikShya ca || 6-46-11
uvaaca parama priito harShayan sarva nairR^itaan |

11. samiikSya = contemplating; aatmanaH = his own; karma = feat; indrajittu = Indrajit; however; (gazed); tau cha = on those two warriors; shayanau = stretched (on the earth); parama priitaH = and in an excess of joy; harSayan = wishing to share the joy; sarva raakSasaan = with all the demons; uvaacha = said.

Contemplating his own feat, Indrajit gazed on those two warriors, stretched on the earth and in excess of joy, wishing to share it with all the demons, said.

Verse Locator

duuShaNasya ca hantaarau kharasya ca mahaa balau || 6-46-12
saaditau maamakair baaNair bhraatarau raama lakShmaNau |

12. mahaabalau = the exceedingly strong; bhraatarau = brothers; raama lakSmaNau = Rama and Lakshmana; hantaarau = the killers; kharasya = of Khara; duuSaNasya cha = and Dushana; saaditau = have been killed; maamakaiH = by my; baaNaiH = arrows.

"The exceedingly strong brothers Rama and Lakshmana, the killers of Khara and Dushana have been killed by my arrows."

Verse Locator

na imau mokShayitum shakyaav etasmaad iShu bandhanaat |
sarvair api samaagamya sarShi sanghaih sura asuraiH || 6-46-13

13. samaagamya = even were they aided; suraa suraiH = by the gods and demons; sarvaiH = sarSi samghaiH = with the host of sages; imau = these two brothers; na shakyau = would never be able; mokSayitum = to release themselves; etasmaat iSubandhanaat = from those arrows that paralyse them.

"Even were they aided by the gods and demons with the host of sages, these two brothers would never be able to release themselves from those arrows that paralyse them."

Verse Locator

yat kR^ite cintayaanasya shoka aartasya pitur mama || 6-46-14
aspR^iShTvaa shayanam gaatrais tri yaamaa yaati sharvatii |
kR^itsnaa iyam yat kR^ite lankaa nadii varShaasv iva aakulaa || 6-46-15
so ayam muula haro anarthah sarveShaam nihato mayaa |

14; 15. saH = that; anarthaH = non-sensical (pest); muula haraH = which was wearing away the very roots; ayam sarveSaam = of us all; yatkR^ite = on whose account; triyaamaa = the three watches; sharvarii = of the night; yaati = slipped past; mama pituH = my father; yatkR^ite = wherefore; aspR^iSTraa = is unable (even) to touch; shayanam = his couch; gatraiH = with his chinta yaanasya = who remains absorbed in thought; shokaartasya = and stricken with grief; yatkR^ite = and because of whom; kR^itsnaa = the entire; iyam laN^kaa = (this) Lanka; aakulaa = remains agitated; naadii iva = like a river; varSaasu = during the rains; shamitaH = has been destroyed; mayaa = by me.

"This non- sensical pest, which was wearing away the very roots of us all, on whose account, the three watches of the night slipped past my father, who is unable even to touch his couch with his limbs, who remains absorbed in thought and stricken with grief and because of whom, the entire city of Lanka remains agitated, like a river during the rains, has ban destroyed by me."

Verse Locator

raamasya lakShmaNasya eva sarveShaam ca vana okasaam || 6-46-16
vikramaa niShphalaah sarve yathaa sharadi toyadaaH |

16. toyadaaH yathaa = as clouds; niSphalaaH = are useless; sharadi = in the autumn; sarveH vikramaaH = (so) are all the exploits; raamasya = of Rama; lakSmaNasyai vaa = Lakshmana; sarveSaam = and all; vanaukasaam = the monkeys.

"As clouds are useless in the autumn, so are all the exploits of Rama, Lakshmana and all the monkeys."

Verse Locator

evam uktvaa tu taan sarvaan raakShasaan paripaarshvagaan || 6-46-17
yuuthapaan api taan sarvaa.ns taaDayaam aasa raavaNiH |

17. evam = thus; uktvaa = speaking; sarvaan taan = to all those; raakSasaan = demons; ravaNiH = Indrajit the son of Ravana; taaDayat = struck; sarvaan = all; yuuthaapaanapi = the monkey- chiefs too; parishyataH = who were observing.

Thus speaking to all those demons, Indrajit the son of Ravana (by his arrows0 struck the monkey chief.

Verse Locator

niilaM navabhiraahatya maindaM sadvividam tathaa || 6-46-18
tribhistribhiramitraghnastataaa parameShubhiH |

18. saH = Indrajit; amitraghnaH = the destroyer of enemies; aahatya = striking; niilam = Nila; navabhiH = with nine (arrows); tataapa = tormented; maindam = Mainda; tathaa = and; sa dvividam = along with Dvivida; tribhiH tribhiH = with three; parameSubhiH = superb arrows (on each).

Striking Nila with nine arrows, Indrajit the destroyer of foes tormented Mainda and Dvivida with three superb arrows on each.

Verse Locator

jaambavantam maheShvaaso viddhvaa baaNena vakShasi || 6-46-19
hanuumato vegavato visasarja sharaandasha |

19. maheSvaasaH = Indrajit the wielder of a great bow; viddhvaa = smacked; vakSasi = in the chest; jaambavantam = of Jambavan; baaNena = with an arrow; visasarja = (and) released; dasha = ten; sharaan = arrows; hanuumataH = (in the chest region of) Hanuman; vegavataH = the swift monkey.

Indrajit the wielder of a great bow smacked the chest-region of Jambavan with an arrow and released ten arrows towards Hanuman, the swift monkey.

Verse Locator

gavaakSham sharabham chaiva taavapyamitavikramau || 6-46-20
dvaabhyaam dvaabhyaam mahaavego vivyaadha yudhi raavaNiH |

20. raavaNiH = Indrajit the son of Ravana; mahaavegaH = of great swiftness; vivyaadha = struck; tau = those two; gavaakSam = Gavaksha; sharabham chaiva = and Sharabha; amitavikramau = of unbounded valour; dvaabhyaam dvaabhyaam = with two arrows on each; yudhi = in that battle.

Indrajit the son of Ravana of great swiftness, struck both Gavaksha and Sharabha of unbounded valour with two arrows on each of them, in that battle.

Verse Locator

golaaN^guuleshvaraM chaiva vaaliputramathaaN^gadam || 6-46-21
vivyaadha bahubhirbaaNaistvaramaaNo.atha raavaNiH |

21. atha = thereafter; raavaNiH = Indrajit the son of Ravana; tvaramaaNaH = swiftly bahubhiH baaNaiH = with his many arrows; vivyaadha = struck; golaaN^guuleshvaram = Gavaksha (the ruler of Golangulas); atha = and then; aNgadam = Angada; vaali putram = the son of Vali.

Thereafter, Indrajit the son of Ravana swiftly with his various arrows, struck Gavaksha (the ruler of golangulas) and then Angada the son of Vali too.

Verse Locator

taanvaanaravaraan bhittvaa sharairagnishikhopamaiH || 6-46-22
nanaada balavaa.nstatra mahaasattvaH sa raavaNiH |

22. saH raavaNiH = that Indrajit; balavaan = the strong; mahaa sattvaH = and highly courageous demon; bhittvaa = pierced; taan = those; vaanara varaan = jewels among the mokeys; tatra = there; sharaiH = with his arrows; agni shikhopamaiH = resembling flames of fire; nanaada = and began to shout (in triumph).

Indrajit, that strong and highly courageous demons, pierced those jewels among the monkeys there with his arrows which resembled flames of fire and began to shout in triumph.

Verse Locator

taan ardayitvaa baaNa oghais traasayitvaa ca vaanaraan || 6-46-23
prajahaasa mahaa baahur vacanam ca idam abraviit |

23. ardayitvaa = tormenting; taan = them; baaNaughaiH = with a multitude of arrows; traasayitvaa cha = and frightening; vaanaraan = the monkeys; mahaabaahuH = the mighty armed Indrajit; prajahaasa = heartily laughed; abraviit = and spoke; idam = these; vachamcha = words.

Tormenting them with a multitude of arrows and frightening the monkeys, the mighty armed Indrajit heartily laughed and spoke (as follows).

Verse Locator

shara bandhena ghoreNa mayaa baddhau camuu mukhe || 6-46-24
sahitau bhraataraav etau nishaamayata raakShasaaH |

24. raakSasaaH = O; demons!; chamuumukhe = at the forefront of the army; nishaamayata = behold; etaubhraatarau = these two brothers (Rama and Lakshmana); baddhau = bound; sahitau = together; mayaa = by me; ghore Na = by a terrible; shara bandhena = net work of arrows.

"O, demons! At the forefront of the army, behold those two brothers (Rama and Lakshmana) bound together by me by a terrible net work of my arrows."

Verse Locator

evam uktaas tu te sarve raakShasaah kuuTa yodhinaH || 6-46-25
param vismayam aajagmuh karmaNaa tena toShitaaH |

25. te sarve raakSasaaH = all those demons; kuuTayodhinaH = the treacherous fighters; evam = thus; uktaaH = spoken (by Indrajit); aapannaaH = were seized; param = with a great; vismayam = wonder; harSitaaH = and were overjoyed.

All those demons, the treacherous fighters on their part, after hearing the words of Indrajit, were seized with a great wonder and were overjoyed.

Verse Locator

vinedush ca mahaa naadaan sarve te jalada upamaaH || 6-46-26
hato raama;iti jnaatvaa raavaNim samapuujayan |

26. te sarve = all of them; jaladopamaaH = who were resembling the cloud; vineduH = cried out; mahaanaadaan = great sounds; jJNaatvaa = ascertaining; iti = that; raamaH = "Rama; hataH = is dead; samapuujayan = (they) unanimously cheered; raavaNim = Indrajit.

All of them cheered Indrajit unanimously with a roar like unto thunder, crying "Rama is dead".

Verse Locator

niShpandau tu tadaa dR^iShTvaa taav ubhau raama lakShmaNau || 6-46-27
vasudhaayaam nirucchvaasau hataav ity anvamanyata |

27. tadaa = then; dR^iSTvaa = seeing; bhraatarau = the two brothers; raamalakSmaNau = Rama and Lakshmana; niSpanau = motionless; niruchchhvaasau = and breathless; vasudhaayaam = on the floor; anvamanyata = (Indrajit) thought; hataaviti = they were deed.

Seeing the two brothers - Rama and Lakshmana lying motionless and breathless on the floor, Indrajit thought they were dead.

Verse Locator

harSheNa tu samaaviShTa;indrajit samitim jayaH || 6-46-28
pravivesha puriim lankaam harShayan sarva nairR^itaan |

28. Indrajit = Indrajit; samitimjayaH = the victorious in battle; samaviSTaH = filled with; harSeNa = joy; harSayan = and causing delight; sarva nairR^itaan = to all the demons; pravivesha = entered; laNkaam purrim = the city of Lanka.

Indrajit, full of joy and victorious in conflict, returned to Lanka, spreading happiness among the demons.

Verse Locator

raama lakShmaNayor dR^iShTvaa shariire saayakaish cite || 6-46-29
sarvaaNi ca anga upaangaani sugriivam bhayam aavishat |

29. dR^iSTvaa = seeing; raamalakSmaNayoH = Rama and Lakshmana; chite = riddled; saayakaiH = with arrows; shariire = in their bodies; sarvaaNi = (and pierced) in every; aN^gopaaN^gaani = limb and bone; bhayam = a fear; aavishat = had taken possession; sugreevam = of Sugreeva.

Seeing Rama and Lakshmana riddle with arrows and pierced in every limb and bone of their bodies, a great fear had taken possession of Sugreeva.

Verse Locator

tam uvaaca paritrastam vaanara indram vibhiiShaNaH || 6-46-30
sabaaShpa vadanam diinam shoka vyaakula locanam |

30. vibhiiSaNaH = Vibhishana; uvaacha = spoke; tam = to that; vaanarendram = Sugreeva; paritrastam = who was frightened; sa baaSpavadanam = with his face filled with tears; diinam = looking helpless; shokavyaakulalochanam = with his eyes agitated in grief.

Vibhishana then spoke to that Sugreeva, who was frightened, whose eyes were filled with tears, looking helpless and whose eyes were agitated in grief.

Verse Locator

alam traasena sugriiva baaShpa vego nigR^ihyataam || 6-46-31
evam praayaaNi yuddhaani vijayo na asti naiShThikaH |

31. sugriiva = O; Sugreeva!; alam = enough; traasena = of your fear; baaSpa vegaH = (let) the rush of your tear; nigR^ihyataam = be restrained; yuddhaani = wars; evam praayaaNi = are like this; vijayaH = victory; naasti = is not; naiSThikaH = certain.

"Have no fear, O Sugreeva! Stay this rush of tears. Wars are like this. Victory is not certain."

Verse Locator

sasheSha bhaagyataa asmaakam yadi viira bhaviShyati || 6-46-32
moham etau prahaasyete bhraatarau raama lakShmaNau |

32. viira = O; Warrior!; sabhaagya sheSataa yadi = if a remnance of luck; bhaviSyati = is there; asmaakam = with us; mahaatmanau = the high-souled; mahaabalau = and the exceedingly strong; etau = these Rama and Lakshman; prahaasyete = they will drive off; moham = this loss of consciousness.

"O, warrior! If a remnance of luck is there with us, the highly-souled and the exceedingly strong Rama and Lakshmana will drive off this loss of consciousness."

Verse Locator

paryavasthaapaya aatmaanam anaatham maam ca vaanara || 6-46-33
satya dharma anuraktaanaam na asti mR^ityu kR^itam bhayam |

33. vaanara = O; Sugreeva!; paryavasthaapaya = embolden; aatmaanam = yourself; maama cha = and also me; anaatham = having no protector; naasti = there is no; bhayam = fear; mR^ityukR^itam = of death; satyadharmaabhiraktaanaam = for those who are devoted to truth and righteousness.

"O, Sugreeva! Be courageous and bring about courage in me, having no protector. For those who are devoted to truth and righteousness, there is no fear of death."

Verse Locator

evam uktvaa tatas tasya jala klinnena paaNinaa || 6-46-34
sugriivasya shubhe netre pramamaarja vibhiiShaNaH |

34. evam = thus; uktvaa = speaking; vibhiiSaNaH = Vibhishana; tataH = then; pramamaarja = wiped; shubhe = the charming; netre = eyes; tasya sugriivasya = of that Sugreeva; paaNinaa = with his hand; jalaklinnena = moistened in water.

Thus speaking, Vibhishana then wiped the charming eyes of Sugreeva with his hand moistened in water.

Verse Locator

tataH salilamaadaaya vidyayaa parijapya cha || 6-46-35
sugriivanetre dharmaatmaa pramamaarja vibhiiShaNaH |

35. tataH = then; dharmaatmaa = the pious minded; vibhiiSaNaH = Vibhishana; aadaaya = took; salilam = water; parijapya cha = enchanted it; vidyayaa = with an incantation; pramamaarja = and wiped; sugriiva netre = the eyes of Sugreeva.

Then, the pious minded Vibhishana took water, enchanted it with an incantation and wiped the eyes of Sugreeva.

Verse Locator

vimR^ijya vadanam tasya kapi raajasya dhiimataH || 6-46-36
abraviit kaala sampraatam asambhraantam idam vacaH |

36. vimR^ijya = having dried; vadanam = the face; tasya kapiraajasya = of that king of monkeys; dhiimataH = the wise one; abraviit = (Vibhishana) spoke; idam vachaH = these words; kaala sampraaptam = full of good sense; asambhraantam = and comfort.

Having dried the face of the wise Sugreeva Vibhishana spoke the following words full of good sense and comfort.

Verse Locator

na kaalaH kapi raaja indra vaiklavyam anuvartitum || 6-46-37
atisneho apy akaale asmin maraNaaya upapadyate |

37. kapiraajendra = O; king of monkeys!; na = this is not; kaalaH = the time; avalambitum = to cling to; vaiklabyam = despondency; asmin = at this; kale = time; atisneho.api = even too much attachment; upakalpate = leads; maraNaaya = to death.

"O, Sugreeva the king of monkeys! This is not the time to cling to despondency. At this hour, even too much attachment leads to death."

Verse Locator

tasmaad utsR^ijya vaiklavyam sarva kaarya vinaashanam || 6-46-38
hitam raama purogaaNaam sainyaanaam anucintyataam |

38. tasmaat = therefore; utsR^ijya = abandoning; vaiklabyam = you despair; sarva kaarya vinaashanam = which ruins all actions; upachintaya = and focus; hitam = on how best to serve; sainyaanaam = the troops; raama purogaaNaam = which have Rama going before them.

"Therefore, abandoning your despair, which ruins all actions, focus now on how best to serve the troops which have Rama going before them.

Verse Locator

atha vaa rakShyataam raamo yaavat samjnaa viparyayaH || 6-46-39
labdha samjnau tu kaakutsthau bhayam no vyapaneShyataH |

39. athavaa = or else; raamaH = (let) Rama; rakSyataam = be protected; yaavat samjJnaa viparyayaH = till he regains consciousness; labdha samjJNau = having regained consciousness; kaakutthsau = Rama and Lakshmana; vyapaneSyataH hi = can indeed drive away; bhayam = the fear; nau = of both of us.

"Or else, let Rama be protected till he regains consciousness. Having regained consciousness, Rama and Lakshmana can indeed drive away the fear of both of us."

Verse Locator

na etat ki.ncana raamasya na ca raamo mumuurShati || 6-46-40
na hy enam haasyate lakShmiir durlabhaa yaa gata aayuShaam |

40. etat = this; na = is nothing; raamasya = to Rama; kim chana = not at all; na mumuurSati = not the dying; lakSmiiH = the bodily splendour; yaa = which is; durlabhaa = difficult to be found; gataayuSaam = in those whose longevity of life has run out na haasyatehi = is not abandoning; evam = him.

"This is nothing to Rama nor Rama is going to die. The bodily splendour, which is difficult to be found in those whose longevity of life has run out; is not abandoning him."

Verse Locator

tasmaad aashvaasaya atmaanam balam ca aashvaasaya svakam || 6-46-41
yaavat sarvaaNi sainyaani punah sa.nsthaapayaamy aham |

41. tasmaat = therefore; aashvaasaya = console; aatmaanam = yourself; aashvaasaya = and revive; svakam = your; balam = prowess; yaavat = till; aham = I; punaH samsthaapayaami = resotre confidence; sarvaaNi = in the entire; sainyaani = ranks.

"Therefore console yourself and call on your prowess, till I restore confidence in the entire ranks."

Verse Locator

ete hi utphulla nayanaas traasaad aagata saadhvasaaH || 6-46-42
karNe karNe prakathitaa harayo hari pumgava |

42. harisattama = O; the foremost of monkeys!; ete = these; harayaH = monkeys; phullanayanaaH = having their eyes dilated; traasaat = because of fear; prakathitaaH = are signalling some words; karNe karNe = into each and every ear; aagata saadhvasaaH = terrified as they were.

"O, the foremost of monkeys! These monkeys, having their eyes dilated due to fear, are signaling some words into each other's ear, terrified as they were."

Verse Locator

maam tu dR^iShTvaa pradhaavantam aniikam sampraharShitum || 6-46-43
tyajantu harayas traasam bhukta puurvaam iva srajam |

43. harayaH = (let) the monkeys; tyajantu = cast off; traasam = their fear; (even as one would discard); srajam iva = a garland; bhukta puurvam = already used; dR^iSTvaa = on seeing; maam = me; pradhavantam = running forth (here and activate there); sampraharSitum = to activate aaniikam = the troops.

"Let the monkeys cast off their fear, even as one would discard a used garland, on seeing me running about to activate the troops."

Verse Locator

samaashvaasya tu sugriivam raakShasa indro vibhiiShaNaH || 6-46-44
vidrutam vaanara aniikam tat samaashvaasayat punaH |

44. saamaashvaasya = having emboldened; sugriiva = Sugreeva; vibhiiSaNaH = Vibhishana; raakSasendraH = the foremost of demons; punaH = once again; samaashvaasayat = reassured; tata raanaraaniikam = that army of monkeys; vidrutam = who were pushing away.

Having emboldened Sugreeva, Vibhishana the foremost of demons once again reassured that army of monkeys, who were pushing away.

Verse Locator

indrajit tu mahaa maayah sarva sainya samaavR^itaH || 6-46-45
vivesha nagariim lankaam pitaram ca abhyupaagamat |

45. indrajittu = Indrajit; mahaamaayaH = the great conjurer; vivesha = enterd; laN^kaam nagariim = the city of Lanka; sarva sainya samaavR^itaH = surrounded by all his forces.

Indrajit, the great conjurer, surrounded by all his forces, re-entered the city of Lanka.

Verse Locator

tatra raavaNam aasiinam abhivaadya kR^ita anjaliH || 6-46-46
aacacakShe priyam pitre nihatau raama lakShmaNau |

46. aasaadya = approaching; raavaNam = Ravana; tatra = there; (Indrajit); abhivaadya = saluted; kR^itaaNJNaliH = with joined palms; aachachakSe = and said; pitre = to his father; priyam = the pleasing words; (that); raamalakSmaNau = both Rama and Lakshmana; nihatau = had been killed.

Approaching Ravana there and saluting with joined palms, Indrajit informed his father in pleasing words that both Rama and Lakshmana had been slain.

Verse Locator

utpapaata tato hR^iShTah putram ca pariShasvaje || 6-46-47
raavaNo rakShasaam madhye shrutvaa shatruu nipaatitau |

47. shrutvaa = hearing; madhye = in the midst; rakSasaam = of demons; (that) shatruu = both the enemies; nipaatitau = having been killed raavaNaH = Ravana; tataH = forthwith; utpapaata = sprang on his feet; hR^iSTah = in joy; pariSasvaje = and embraced; putram = his son.

Hearing in the midst of demons, the news that both the enemies having been killed, Ravana forthwith sprang on his feet in joy and embraced his son.

Verse Locator

upaaghraaya sa muurdhny enam papraccha priita maanasaH || 6-46-48
pR^icchate ca yathaa vR^ittam pitre sarvam nyavedayat |
yathaa tau sharabandhena nishcheShTau niShprabhau kR^itau || 6-46-49

48; 49. upaaghraaya = smelling; tam = him; muurdhni = on his head; priitamaanasaH = Ravana delighted at heart; prapachchha = made enquiries (in the matter); nyavedayat = (Indrajit) reported; yathavR^ittam = (the matter) as it happened; pR^ichhate pitre = to his enquiring father; yathaa = how; tasminH = by him; tau = both Rama and Lakshmana; kR^itam = were made; nishcheSTAu = motion-less; niSprabhau = and luster-less; sharabandhena = by being entwined with arrows.

Smelling on his head, Ravana delighted at heard, made enquiries in the matter. Indrajit reported the matter as it happened, to his enquiring father, as to how both Rama and Lakshmana were made motion-less and luster-less by entwining them with arrows.

Verse Locator

sa harSha vega anugata antara aatmaa |
shrutvaa vacas tasya mahaa rathasya |
jahau jvaram daasharatheh samutthitam |
prahR^iShya vaacaa abhinananda putram || 6-46-50

50. shrutvaa = hearing; giram = the words; tasya = of him; mahaarathasya = the great charioteer; saH = Ravana; harSavegaanugataantaraatmaa = with his heart filled with a gush of joy; jahau = relinquished; jvaram = his fever; samuttham = caused; daasharatheH = on account of Rama; abhinanda = and applanded; putram = his son; pravR^ichchhavaachaa = with pleasing words.

Hearing the words of Indrajit the great charioteer, Ravana with his heart filled with a gush of joy, relinquished his anguish, caused on account of Rama and applauded his son with pleasing words.

- - - -

ityaarShe shriimadraamaayaNe aadikaavye yuddhakaaNDe ShaTchatvaari.nshaH sargaH

Thus completes 46th Chapter of Yuddha Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a sage and the oldest epic.

Verse Locator for Book VI : Yuddha Kanda - Book Of War : Chapter 46

Top of Page 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32 33 34
35 36 37 38 39
40 41 42 43 44
45 46 47 48 49
50

© July 2005, K. M. K. Murthy

Check here for verse and concerning locator
Page provided by FREE GoFTP Client