Book V : Sundara Kanda - Book Of Beauty

Chapter [Sarga] 17
Verses converted to UTF-8, Nov 09

Introduction

In this chapter Hanuma sees Seetha surrounded by ogresses.

Verse Locator

tataH kumudaShaNDaabho nirmalam nirmalodayaH |
prajagaama nabhashchandro ha.nso niilamivodakam || 5-17- 1

1. tataH = Thereafter; chandraH = the moon; nirmala udayaH = with a peaceful rise; kumuda shhanDaabhaH = with radiance equaling that of a group of lotuses; prajagaama = obtained;nirmalam nabhaH = clear sky; iva = like; hamsaH = a swan; niilam udakam = blue water;

Thereafter the moon with a peaceful rise, with radiance equaling that of a group of lotuses, obtained the clear sky like a swan obtaining blue water.

Verse Locator

saachivyamiva kurvan sa prabhayaa nirmalaprabhaH |
chandramaa rashmabhiH shiitaiH siSheve pavanaatmajam || 5-17-2

2. saH chandramaaH = that moon; nirmala prabhaH = with a peaceful glow; sishheve = served; pavanaatmajam = Hanuma; shiitaiH rashmibhiH = with cool rays; kurvan iva = as though performing; saachivyam = help; prabhaayaa = with radiance.

That moon with a peaceful glow served Hanuma with cool rays as though performing help with radiance.

Verse Locator

sa dadarsha tataH siitaam puurNachandranibhaananaam |
shokabhaarairiva nyastaaM bhaarairnaavamivaambhasi || 5-17-3

3. tataH = Thereafter; saH = Hanuma; dadarsha = saw; siitaam = Seetha; puurNa chandra nibhhananaam = with face like a full moon; nyastaam = put down; shookabhaaraiH = by the weight of grief; naavamiva = like a ship; nyastaam = sinking down; ambhasi = in water; bhaaraiH = due to weight;

Thereafter Hanuma saw Seetha with a face like a full moon, put down by the weight of grief, like a ship sinking down in water due to weight.

Verse Locator

didR^ikshamaaNo vaidehiim hanumaan maarutaatmajaH |
sa dadarshaaviduurasthaa raakshasiirghoradarshanaaH || 5-17-4
ekaakshiimekakarNaam cha karNapraavaraNaam tathaa |
akarNaam shaN^kukarNaam ca mastakochchhvaasanaasikaam || 5-17-5
atikaayottamaaN^giiM cha tanudiirghashirodharaam |
dhvastakeshiim tathaakeshiim keshakambaladhaariNiim || 5-17-6
lambakarNalalaaTaam cha lambodarapayodharaam |
lamboShThiiM chubukoShThiiM cha lambaasyaam lambajaanukaam || 5-17-7
hrasvaam diirghaam ca kubjaam vikaTaam vaamanaaM tathaa |
karaalaam bhugnavaktraam cha piN^gaakshiim vikR^itaananaam || 5-17-8

4;5;6;7;8. maarutaatmajaH = Hanuma; didR^ikshamaaNaH = wanting to see; vaidehiim = Seetha; dadarsha = saw; viduurasthaa = nearby; raakshasiiH = ogresses; ghora darshanaaH = with horrible appearance; ekaakshiim = (ogress) with one eye; ekakarNaam cha = and (another) with a single ear; tathaa = and also; karNapraavaraNaam = one with ears as covering body; saN^ku karNaam = with conch shell like ears; mastakochchvaasa naasikaam = one with fattened nose up to head; tanu diirgha shirodharaam = one with a lean and long neck; dhvastakesiim = one with disheveled hair; tathaa = and also; akeshiim = one without hair; keshakambala dhaariNiim = one with hair like a blanket; lamba karNa lalaataam cha = one with hanging stomach and breasts; lamboshhThiim = one with hanging face; chubukoshhThiim = one with lips at chin; lambaasyaam = one with hanging face; lambajaanukaam = with hanging knees; hrasvaam = one who is short; diirghaam = one who is tall; tathaa = and also; kubjaam = hunch backed one; vikaTaam = one who is distorted; vaamanaam = one is dwarf; tathaa = and also; karaalaam = one with high teeth; bhugna vaktraam cha = and one with crooked mouth; piN^gaakshiim = one with green eyes; vikR^itaananaam = one with a horrible face.

Hanuma wanting to see Seetha saw nearby ogresses with horrible appearance - one with one eye; one with a single ear and also one with ears as covering; one with conch shell like ears; one with fattened nose up to head; one with lean and long neck; one with disheveled hair and also one without hair; one with blanket like hair; one with hanging stomach and breasts; one with hanging face; one with lips at chin; one with hanging face; one with hanging knees; one who is short; one who is tall and also hunch backed one; one who is distorted; a dwarf one and also one with high teeth and one with crooked mouth, one with green eyes and one with a horrible face.

Verse Locator

vikR^itaaH piN^galaaH kaaliiH krodhanaaH kalahapriyaaH |
kaalaayasamahaashuulakuuTamudgadhaariNiiH || 5-17-9
varaahamR^igashaarduulamahiShaajashivaamukhiiH |
gajoShTra hayapaadiishcha nikhaatashirasoparaaH || 5-17-10
ekahastaikapaadaashcha kharakarNyashvakarNikaaH |
gokarNiirhastikarNIIshcha harikarNiistathaaparaaH || 5-17-11
atinaasaashcha tiryaN^naasaa anaasikaaH |
gajanannibhanaasaashcha lalaaTocchvaasanaasikaaH || 5-17-12
hastipaadaa mahaapaadaa gopaadaaH paadachuuLikaaH |
atimaatrashirogriivaa atimaatrakuchodariiH || 5-17-13
atimaatrasyanetraashcha diirghajihvaanakhaastathaa |
ajaamukhiirhastimukhiirgomukhaaH suukariimukhiiH || 5-17-14
hayoShTrakharavaktraashcha raakshasiirghoradarshanaaH |
shuulamudgarahastaashcha krodhanaaH kalahapriyaaH || 5-17-15
karaaLaa dhuumrakeshiishcha raakshasiirvikR^itaananaaH |
pibantiiH satataM paanaM sadaa maaM sasuraapriyaaH || 5-17-16
maa.nsashoNitadigdhaaN^giirmaa.nsashoNitabhojanaaH |
taa dadarsha kapishreShTho romaharShaNadarshanaaH || 5-17-17
skandhavantamupaasiinaaH parivaarya vanaspatim |

9;10;11;12;13;14;15;15; 17. kapi shhresThaH = Hanuma; dadrsha = saw; vikR^itaaH = horrible ones; piN^galaaaH = dark complexioned ones; krodhanaaH = angry ones;kalaha priyaaH = those who like quarrels; kaalaayasamahaa shuula kuuTa mudgara dhaariniiH = ones wearing big darts; mallets and clubs of iron;varaaha mR^iga shaarduula mahishhaa shivaa mukhiiH = with faces like those of pigs; deer;tigers;buffaloes;goats;she-foxes; gajoshhTra hayapaadiiH = with feet like those of elephants; camels;horses;nikaata shirasaH = with heads sunk into bodies;aparaaH = some others; eka hastaika paadaashcha = with a single hand and those with single foot; khara karNyasva karNikaa = those with donkey ears and horse ears;gokarNiiH = those with cow ears; hasti karNiiH = those with elephant ears; hari karNiiH = those with monkey ears; aparaaH = and some others; anaasaaH = without nose; ati naasaashcha = with big nose; tiryajN^aasaaH = those with horizontal nose; vinaasikaaH = those with crooked nose; gajasannibha naasaashcha = those with elephant-like nose; lalaaTocchvaasa naasikaaH = nose fixed in forehead; hasti paadaaH = with feet like those of elephant; mahaapaadaaH = those with big feet; gopaadaaH = those with cow like feet; paada chuuLikaaH = those with hair on their feet; atimaatra shirogriivaaH = those with big heads and necks; atimaatrakuchodariiH = those with big nipples and big stomach; atimaatraasyanetrashcha = those with big mouths and eyes; diirghajihvaa nakhaaH = with long tongues and nails; tathaa = and also;ajaamukhiiH = those with face like that of a she-goat; hastimukhiiH = those with elephant like face; gomukhiiH = those with face like that of a cow;suukarii mukhiiH = those with face of a she-pig; hayoshhTrakharavaktraashcha = with faces like those of horses; camels; donkeys; ghoradarshanaaH = those with horrible appearance; raakshasiiH = ogresses; shuula mudgara hastaashcha = carrying pikes and clubs in their hand; krodhanaaH = angry ones; kalaha priyaaH = those who like quarrels; karaaLaaH = those with high teeth; dhuumra kesiishcha = with hair color like that of smoke; vikR^itaanaaH = with horrible faces; satatam = always; pibantiiH = drinking; paanam = liquor; sadaa = always; maamsasuraa priyaaH = desiring meat and liquor; maamsa shoNitadigdhaaN^gii = with body smeared by meat and blood; maamsa shoNita bhojanaaH = with meat and blood as food; romaharshhaNa darsanaaH = whose appearance made hair to stand up; upaasinnaaH = sitting; parivaarya = around; vanapatim = a great tree; skandhavantam = with huge trunk;

Hanuma saw horrible ogresses, dark complexioned ones, angry ones, those who like quarrels, ones wearing big darts, mallets and clubs of iron, with faces like those of pigs, deer, tigers, buffaloes, goats, she-foxes, with feet like those of elephants, camels, horses, with heads sunk into bodies, with single hand and single foot, those ears like that of donkeys and horses, those with cow ears, those with elephant ears, those with monkey ears, and some others without nose, those with horizontal nose, those with crooked nose, those with elephant-like nose, toes with nose fixed in forehead, with feet like those of elephant, those with big feet, those with cow like feet, those with hair on their feet, those with big heads and necks, those with big nipples and big stomach, those with big eyes and mouths, with long tongues and nails, and also the a face like that of a she-goat, those with elephant like face, those with face like that of a cow, those with face of a she-pig, those with faces like those of horses, camels, donkeys, those with horrible appearance, ogresses carrying pikes and clubs in their hand, angry ones, those who like quarrels, those with high teeth, with hair color like that of smoke, with horrible faces, always drinking liquor, always desiring meat and liquor, with body smeared by meat and blood, with meat and blood as food, whose appearance made hair to stand up, sitting around a great tree with huge trunk.

Verse Locator

tasyaadhastaachcha taam deviim raajaputriimaninditaam || 5-17-18
lakShayaamaasa lakShmiivaan hanumaan jankaatmajaam |

18. hanumaan = Hanuma; lakshmiivaan = the glorious one; lakshayaamaasa = saw; taam deviim = that Seetha; raajaputriim = the princess;janakaatmajaam = daughter of Janaka; aninditaam = unblemished one; tasya adhastaat = below that tree

Hanuma the glorious one saw that Seetha, the princess, daughter of Janaka, unblemished one below that tree.

Verse Locator

niShprabhaam Shokasantaptaam malasamkulamuurdhajaam || 5-17-19
kshiiNapuNyaam chyutaam bhuumau taaraam nipatitaamiva |

19. nishhprabhaam = lack lustre one; shokasamtaptaam = being tormented by grief; malasamkulamuurdhajaam = with hair covered by dirt; kshhiNa puNyaam = with merits exhausted; taaraamiva = like a star; chyutaam = fallen from heavens; bhuumau nipatitaam = that fell on ground.

She was lack luster being tormented by grief, with hair covered by dirt, with merits exhausted, like star fallen from heavens onto ground.

Verse Locator

chaaritravyapadeshaaDyaaM bhartR^idarshanadurgataam || 5-17-20
bhuuShaNairuttamorhiinaam bhartR^ivaatsalyabhuuShaNaam |

20. chaaritravyapadeshaadyaam = rich with fame of character; bhartR^idarshana durgataam = poor due to not seeing husband; hiinaam = lacking; uttamaiH bhuushhanaiH = excellent ornaments; bhartR^ivaatsalya bhuushhaNaam = with husband's love as ornament.

She was rich with fame of lofty character, poor due to not seeing husband, lacking excellent ornaments, with husband's love as ornament.

Verse Locator

raakshasaadhipasamruddhaam bandhubhishcha vinaa kR^itaam || 5-17-21
viyuuthaam simhasamruddhaam baddhaam gajavadhuumiva |

21. raakshaadhipa saMruddhaam = Being held captive by Ravana; kR^itaam = made; bandhubhiH vinaa cha = without relatives; gajavadhuumiva = like a she-elephant; viyuudhaam = without herd; siMha saMruddhaam baddhaam = being detained by a lion; .

Being held captive by Ravana, without any relatives, She was like a she-elephant without herd, being detained by a lion.

Verse Locator

chandrarekhaam payodaante shaaradaabrairivaavR^itaam || 5-17-22
kliShTaruupaamasa.nsparshaadayuktaamiva vallakiim |

22. chandrarekhaamiva = like moon; aavR^itaam = being covered; shaaradaabhraiH = by clouds; payodaante = at the end of rainy season; klishhta rupaam = With an appearance lacking lustre; asamsparshaat = due to lack of contact (with husband); valaakiimiva = like Veena; aayuktaam = which was unplucked.

She was like moon being covered by clouds at the end of rainy season with an appearance lacking lustre due to lack of contact with husband, was like an unplucked Veena.

Verse Locator

sa taam bhartavashe yuktaamayuktaam raakshasiivashe || 5-17-23
ashokavanikaamadhye shokasaagaramaaplutaam |

23. siitaam = (Hanuma saw)Seetha; bhartR^ivashe yuktaam = being suited to be with her husband; raakshasiivashe = in the custody of ogresses; ashokavanikaa madhye = in the middle of Ashoka garden;aaplutaam = being immersed; shoka saagaraam = in an ocean of grief.

Hanuma saw Seetha being suited to be with her husband, in the custody of ogresses, in the middle of Ashoka garden being immersed in an ocean of grief

Verse Locator

taabhiH parivR^itaam tatra sagrahaamiva rohiNiim || 5-17-24
dadarsha hanumaan deviim lataamakusumaamiva |

24. hanumman = Hanuma; dadarsha = saw; deviim = Seetha; tatra = there; parivR^itaam = surrounded; taabhiH = by those ogresses; sagrahaamiva rohiNiim = like Rohini with planets; lathaamiva = like a creeper; akusumaam = without flowers.

Hanuma saw Seetha there surrounded by those ogresses, like Rohini with planets, like a creeper without flowers.

Verse Locator

saa malena ca digdhaaN^giivapuShaa caapyalaMkR^itaa || 5-17-25
mR^iNaalii paN^kadigdheva vibhaati cha na bhaati cha |

25. igdhaaN^gii = With body smeared; malena = with dirt; vapusshaa chaapi alaMkR^itaa = being graced by her body; saa = that Seetha; vibhaati = shone; na vibhaati cha = and also not shining;mR^iNaaliiva = like a lotus-fibre; paN^ka digdhaaH = covered with dirt.

With body smeared with dirt, being graced by Her body, that Seetha shone and also did not shine, like a lotus-fibre covered with dirt.

Verse Locator

malinena tu vastreNa parikliShTena bhaaminiim || 5-17-26
saMvR^itaam mR^igashaabaakshiiM dadarsha hanumaan kapiH |
taam deviiM diinavadanaamadiinaaM bhartR^itejasaa || 5-17-27
rakshitaam svena shiilena siitaamasitalochanaam |

26; 27. hanumaan kapiH = the monkey Hanuma;darasha = saw; taam deviim seethaam = that Seetha; bhaaminiim = with great beauty;asitalochanaam = with black eye;samvR^itaam = covered; vastreNa = by a cloth; pariklishhTena = which was creased; malinena = dirty; mR^iga shaabaakshiim = with eyes of a deer; diinavadanaam = with a pitiful face; adiinaam = not depressed; bhartR^i tejasaa = due to the brilliance of husband; rakshitaam = protected; svena shiilena = by her own character.

The monkey Hanuma saw that Seetha with great beauty with black eyes, covered by a cloth which was creased and dirty, with eyes of a deer, with a pitiful face, not depressed due to the brilliance of her husband, protected by her own character.

Verse Locator

taam dR^iShTvaa hanumaan siitaam mR^igashaabanibhekshaNaam |
mR^igakanyaamiva trastaam viikshamaaNaam samantataH || 5-17-28
dahantiimiva niHshvaasairvR^ikShaan pallavadhaariNaH |
samghaatamiva shokaanaam duHkhasyormimivothitaam || 5-17-29

28; 29. hanumaan = Hanuma; siitaam dR^ishhTvaa = on seeing Seetha (became very happy); mR^iga shaaba nibhekshaNaam = with eyes of a fawn; trastaam mR^iga kanyaamiva = fearful like a she-deer; viikshamaNaam = seeing; vR^ikshaan = trees; pallava dhaariNaH = with young shoots; dahantiimiva = as though being burnt; niHshvaasaiH = by sighs; shokaanaam samghaatamiva = like a bundle of grief; uurmimiva = like a wave; duHkhasya = of sorrow; uthitaam = risen up.

Hanuma became happy on seeing Seetha with eyes of a fawn, fearful like a she-deer, seeing trees with young shoots, as though being burnt by sighs, like a bundle of grief, with a wave of sorrow risen up.

Verse Locator

taam kshamaaM suvibhaktaaN^giiM vinaabharaNashobhiniim |
praharShamatulam lebhe maarutiH prekShya maithiliim || 5-17-30

30. maarutiH = The son of wind-god Hanuma;prekshya = on seeing; taam maithiliim = that Seetha; kshamaam = like the goddess Earth; suvibhaktaaN^giim = with well divided body parts; vinaabharaNa shobhiniim = shining even without ornaments; lebhe = obtained; atulam praharshaam = great joy.

Hanuma the son of wind god on seeing Seetha that Seetha like the goddess earth, with well divided body parts shining eve without ornaments, obtained great joy.

Verse Locator

harShajaani cha so.ashruuNi taam dR^iShTvaa madirekShaNaam |
mumuche hanumaa.nstatra namashcakre cha raaghavam || 5-17-31

31. hanumaan = Hanuma; dR^ishTvaa = on seeing; taam = her;tatra = there; madirekshaNaam = with intoxicating eyes ; mumuche = shed; harshajaani ashruuNi = tears of joy;namashchakre cha = and also paid obeisance; raaghavam = to Sri Rama.

Hanuma on seeing Seetha there with intoxicating eyes shed tears of joy and also paid obeisance to Sri Rama.

Verse Locator

namaskR^itvaa raamaaya lakshmaNaaya cha viiryavaan |
siitaadarshanasamhR^iShTo hanumaan samvR^ito.abhavat || 5-17-32

32. siita darshana samHR^isTaa = Being joyful on seeing Seetha; hanumaan = Hanuma; viiryavaan = the mighty one; namaskR^itvaa = paid obeisance; raamaaya = to Sri Rama; lakshmaNaaya cha = and to Lakshmana;samvR^itaH abhavat = became covered (with leaves)

Being joyful on seeing Seetha, Hanuma the mighty one paid obeisance to Sri Rama and to Lakshmana and became covered with leaves.

- - -

ityaarShe shriimadraamaayaNe aadikaavye sundarakaaNDe saptadashaH sargaH

Thus completes 17th Chapter of Sundara Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a sage and the oldest epic.

- - - Verse Locator for Book V : Sundara Kanda - Book Of Beauty : Chapter 17

Top of Page 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32

© April 2005, Kishore Kopalle

More on those and and also hanuma
Page provided by GoFTP FREE