Book II : Ayodhya Kanda - Book Of Ayodhya

Chapter[Sarga] 82
Verses converted to UTF-8, Nov 09

Introduction

Vasishta requests Bharata to get himself anointed as a king. Bharata refuses to rob the throne from Rama. Who is really elighible for it as the eldest son of the family. He resolves to bring back Rama from the forest and orders Sumantra to arrange for vehicles and men for the journey. Thereupon, warriors merchants Shudras and Bhrahmanas harnessed their chariots and got ready for the journey to the forest along with Bharata.

Verse Locator

taam aarya gaNa sampuurNaam bharataH pragrahaam sabhaam |
dadarsha buddhi sampannaH puurNa candraam nishaam iva || 2-82-1

1. bharataH = Bharata; buddhisampannaH = endowed with understanding; dadarsha = saw; taam sabhaam = that assembly; aaryagaNa sampannaam = enriched with the whole body of respectable men; nishaamiva = looking like a night; puurNa chandraH = in full moon; pragrahaam = with well-known planets.

Bharata endowed with understanding, saw that assembly, enriched with the whole body of respectable men, looking like a night in full moon duly enriched with well-known planets.

Verse Locator

aasanaani yathaa nyaayam aaryaaNaam vishataam tadaa |
adR^ishyata ghana apaaye puurNa candraa iva sharvarii || 2-82-2

2. tadaa = then; saa = that; uttamaa = excellent; sabhaa = assembly; dyotitaa = was glowed; vastraaN^ga raga prabhaayaa = by the brilliance of clothes and scented cosmetics; aaryaNaam = of its respected members; vishataam = occupying; yathaanyaayam = their appropriate; aasanaani = seats.

That excellent assembly was aglow with the brilliance of clothes and scented cosmetics of its respected members occupying their appropriate seats.

Verse Locator

saa vidvajjanasampuurNaa sabhaa suruciraa tadaa |
adR^ishyata ghanaapaaye puurNacandreva sharvarii || 2-82-3

3. tadaa = then; sa sabhaa = that assembly; suruchiraa = which was beautiful; vidvjjana sampuurNaa = filled with learned men; adR^ishyata = looked; sharvariiva = like a night; puurNa chandraa = in full moon; ghanaapaaye = in autumn.

That beautiful assembly filled with learned men looked like a night with autumn full moon.

Verse Locator

raaGYaH tu prakR^itiiH sarvaaH samagraaH prekShya dharmavit |
idam purohitaH vaakyam bharatam mR^idu ca abraviit || 2-82-4

4. prekSya = seeing; sarvaaH = all; samagraaH = the entire; prakR^itiiH = body of ministers; raajJNaaH = of the king; purohitaH = Vasishta; dharmavit = the knower of righteousness; abraviit = spoke; idam = these; mR^idu = soft; vaakyam = words; bharatam = to Bharata.

Beholding all the entire body of ministers of the king, Vaishta the knower of righteousness uttered to Bharata the following soft-spoken words:

Verse Locator

taata raajaa dasharathaH svar gataH dharmam aacaran |
dhana dhaanyavatiim sphiitaam pradaaya pR^ithiviim tava || 2-82-5

5. taata = O; beloved Bharata!; raajaa = the king; dasharathaH = Dasaratha; aacharan = practicing; dharmam = righteousness; pradaaya = gave away; tava = to you; sphiitaam = this wide; pR^ithiviim = earth; dhana dhaanyavatiim = having riches and grains; svargataH = and went to heaven.

"O, beloved Bharata! The king Dasaratha, practicing righteousness, gave away to you this wide earth endowed with grains and riches and went to heaven."

Verse Locator

raamaH tathaa satya dhR^itiH sataam dharmam anusmaran |
na ajahaat pitur aadesham shashii jyotsnaam iva uditaH || 2-82-6

6. tathaa = and; raamaH = Rama; satyadhR^itiH = who was firmly established in truth; smaran = remembering; dharmam = the righteousness; sataam = of good men; naajahaat = did not drop off; aadesham = the command; pituH = of his father; uditaH shashii iva = like a raising moon;(not dropping off); jyotsnaam = the moon = light.

"Rama, who was firmly established in truth, remembering the righteousness of good men, did not abandon the command of his father, as a raising moon does not abandon the moon-light."

Verse Locator

pitraa bhraatraa ca te dattam raajyam nihata kaNTakam |
tat bhunkShva mudita amaatyaH kShipram eva abhiShecaya || 2-82-7

7. raajyam = the kingdom; nihatakaN^Takam = having its enemies destroyed; dattam = was given; te = to you; pitraa = by your father; bhraataacha = and brother; bhuNteSva = enjoy; tat = it; muditaamaatyaH = with its joyful ministers; abhiSechaya = get anointed for the kingdom; kSiprameva = just soon.

"The kingdom, having its enemies destroy was given to you by your father and brother. Enjoy it, with its delightful ministers. Get anointed for the kingdom just soon."

Verse Locator

udiicyaaH ca pratiicyaaH ca daakShiNaatyaaH ca kevalaaH |
koTyaa apara antaaH saamudraa ratnaani abhiharantu te || 2-82-8

8. udiichyaaH = (Let) those living in the north; pratiichyaashcha = the westerners; daakSi Naatyaashcha = the Southerners; aparaantaaH = the kings of the western borders near the Sahya mountains; kevalaaH = who are without a throne; saamudraaH = and sea faring traders; abhiharantu = bring; koTyaa = crores; ratnaani = of jewels; te = to you (as gifts).

"let those living in the north, the Westerners; the southerners the kings of western borders near the Sahya mountains who are without a throne and the seafaring traders bring crores of jewels as gifts to you."

Verse Locator

tat shrutvaa bharataH vaakyam shokena abhipariplutaH |
jagaama manasaa raamam dharmaGYo dharma kaankShayaa || 2-82-9

9. shritvaa = hearing; tat = those; vaakyam = words; dharmajJNaH = the pious; bharataH = Bharata; abhipariplutaH = was filled; shokena = with distress; jagaama = got raamam = Rama; manasaa = to his mind; dharmakaaN^kshayaa = thirsting for justice.

Hearing those words, the pious Bharata was filled with distress and thirsting for justice got his mind fixed on Rama.

Verse Locator

sa baaShpa kalayaa vaacaa kala ha.nsa svaraH yuvaa |
vilalaapa sabhaa madhye jagarhe ca purohitam || 2-82-10

10. yuvaa = the youthful Bharata; kalahamsa svaraH = with a voice of Hmasa bird; sabhaamadhye = in the midst of the assembly; vilaapa = lamented; sabaSpakalayaa = in a tearful and appealing; vaachaa = speech; jagarhecha = and reproached; purohitam = his royal priest (as follows).

The youthful Bharata, with a voice of a Hamsa bird, in the midst of the assembly, lamented in a tearful and appealing speech. He even reproached his royal priest as follows:

Verse Locator

carita brahmacaryasya vidyaa snaatasya dhiimataH |
dharme prayatamaanasya ko raajyam madvidho haret || 2-82-11

11. madvidhaH = such as I; kaH = who; haret = rob; raajyam = the kingdom; (of a man like Rama); charita brahmacharyasya = who practices Brahmacharya (continence and chastity); vidyaa snaatasya = versed in the science of the Vedas (scared scriptures); dhiimataH = a wise man; prayatamaanasya = who is devoted to; dharmam = duty?

"How can a man such as I, rob the throne from one, who practices Brahmacharya (continence and chastity), versed in the science of the Vedas (sacred scriptures) and who is devoted to duty?"

Verse Locator

katham dasharathaaj jaataH bhaved raajya apahaarakaH |
raajyam ca aham ca raamasya dharmam vaktum iha arhasi || 2-82-12

12. katham = How; jaataH = should one born; dasharaat = of Dasaratha; bhavet = become; raajyaapahaarakaH = the unsurper of a crown?; raajyamcha = the kingdom; ahamcha = and I myself; raamasya = are of Rama; arhasi = (You) ought; vaktum = to tell; dharmam = the law and justice; iha = in this matter.

"How should one born of Dasaratha become the usurper of a crown? Both the kingdom and I myself belong to Rama. You ought to tell the law and justice in this matter."

Verse Locator

jyeShThaH shreShThaH ca dharma aatmaa diliipa nahuSha upamaH |
labdhum arhati kaakutstho raajyam dasharatho yathaa || 2-82-13

13. kaakuttsaH = Rama; jyeSTaH = who is the eldest son; shreSTahaH cha = an excellent man; dharmaatmaa = and a pious souled; diliipanahuSopamaH = who can be compared to Dilipipa* and Nahusha*; arhati = us eligible; labdhum = to obtain; raajyam = the kingdom; dasharathoyathaa = as with Dasaratha.

"Rama, the eldest son, an excellent man, a pious souled and who can be compared with Dilipa* and Nahusha*, is eligible to get the kingdom, as with Dasaratha."

Dilipa and Nahusha: Two most ancient and illustrious representatives of the solar and lunar dynasty respectively.

Verse Locator

anaarya juShTam asvargyam kuryaam paapam aham yadi |
ikShvaakuuNaam aham loke bhaveyam kula paa.nsanaH || 2-82-14

14. yadi = If; loke = in this world; kuryaam ikSvaakuuNaam = kulapaamsanaH = I dishonoured the name of Ikshvaku race; aham = I; bhaveyam = should be (doing); paapam = a sin; anaarya juSTam = practiced by dishounourable man; sasvargyam = which does not lead to heaven.

"If in this world, I dishonoured the name of Ikshavaku race, I should be guilty of a sinful act, practiced by disgraceful men, which does not lead to heaven."

Verse Locator

yadd hi maatraa kR^itam paapam na aham tat abhirocaye |
ihastho vana durgastham namasyaami kR^ita anjaliH || 2-82-15

15. aham = I; narchaye hi = do not indeed like; tatapi = even that; paapam = sinful act; kR^itam = done; maatraa = by my mother; ihasthaH = from here itself; I; namasyaami = offer my salutation; kR^itaaN^jaliH = with my joined palms; vanadurgastham = to Rama; who is staying in an impassable forest.

"I do not indeed like that sinful act done even by my mother. From here itself, I offer my salutation with my joined palms to Rama who is residing in an impassable forest."

Verse Locator

raamam eva anugacchaami sa raajaa dvipadaam varaH |
trayaaNaam api lokaanaam raaghavo raajyam arhati || 2-82-16

16. anugachchhami = I will follow; ramameva = Rama alone; saH = He; dvipadaamvaraH = who is the excellent among men; raajaa = is the king; raghavaH = Rama; arhati = is eligible; raajyampi = even for the kingdom; trayaaNaam lokaanaam = of the three worlds.

"I will follow Rama's steps. He, who is supreme among men, is the king. Rama is eligible even for the kingdom of the three worlds."

Verse Locator

tat vaakyam dharma samyuktam shrutvaa sarve sabhaasadaH |
harShaan mumucur ashruuNi raame nihita cetasaH || 2-82-17

17. shrutv aa = hearing; tadvaakyam = those words; of Bharata; dharmasamyuktam = filled with righteousness; sarve = all; sabhaasadaH = the members of the assembly; mumuchuH = shed; ashruuNi = tears; harSaat = of joy; nihita chetasaH = having their minds fixed upon; raame = Rama.

Hearing those righteous words of Bharata, all the members of the assembly shed tears of joy, having their minds obsessed of Rama.

Verse Locator

yadi tu aaryam na shakShyaami vinivartayitum vanaat |
vane tatra eva vatsyaami yathaa aaryo lakShmaNaH tathaa || 2-82-18

18. na shakSyaami yadi = I am unable; vinivartayitum = to bring back; aaryam = my elder brother; vanaat = from the forest; vatsyaami = I shall stay; tatra = in that; vane eva = forest itself; yathaa = as how; aaryaH = the venerable; lakshmaNaH = Lakshmana ( is staying).

"If I am unable to bring back my elder brother from the forest, I shall stay back in that forest itself, as how the venerable Lakshmana is staying now."

Verse Locator

sarva upaayam tu vartiShye vinivartayitum balaat |
samakSham aarya mishraaNaam saadhuunaam guNa vartinaam || 2-82-19

19. vartiSye = I shall use; sarvopaayam = every means; balata = compulsorily; vnivartayitum = to bring back; (that hero); samakSam = before; guNavartinaam = you practicing good virtues; saadhuunaam = the honourable; aarya mishraaNaam = and the distinguished men.

"I shall use every means to bring back compulsorily, that hero before you, practicing virtues, the honourable and the distinguished men."

Verse Locator

viShTikarmaantikaaH sarve maargashodhanarakshakaaH |
prasthaapitaa mayaa puurvam yaatraapi mama rochate || 2-82-20

20. sarve = all; maargashodhaka rakSakaaH = those who are skilled in clearing paths; viSTikarmaantikaaH = working on and without wages; prasthaapitaaH = have been sent; mayaa = by me; puurvam = in advance; yatraapi = and the journey; rochate = pleases; mame = me.

"All those who are skilled in clearing paths working on and without wages, have been sent by me in advance and the journey so planned, pleases me."

Verse Locator

evam uktvaa tu dharma aatmaa bharataH bhraatR^i vatsalaH |
samiipastham uvaaca idam sumantram mantra kovidam || 2-82-21

21. bharataH = Bharata; dharmaatmaa = the pious minded; bhraatruvataalaH = who had an affection for his brother; uktvaa tu = spoke; evam = thus; uvaacha = and uttered; idam = these words; sumantram = to Sumantra; mantra kovidam = and who was sitting nearby.

The pious minded Bharata, who had an affection for his brother spoke as aforesaid and uttered the following words to Sumantra who was clever in giving counsel and who was sitting nearby.

Verse Locator

tuurNam utthaaya gaccha tvam sumantra mama shaasanaat |
yaatraam aaGYaapaya kShipram balam caiva samaanaya || 2-82-22

22. sumantra = O; Sumantra!; utthaaya = rise; tuurNam = quickly; gachha = and go; mama = as per my; shaasanaat = orders; aaJJNaapaya = and arrange; yatraam = for the journey; kSipram = immediately; samaanaye = bring; balamchaiva = the army also.

"O, Sumantra! Rise quickly and go. As per my orders, arrange for the jorney immediately. Bring the army also."

Verse Locator

evam uktaH sumantraH tu bharatena mahaatmanaa |
hR^iShTaH so adishat sarvam yathaa sa.ndiShTam iShTavat || 2-82-23

23. uktaH = spoken; evam = thus; bharatena = by Bharata; mahaatmanaa = the high-souled; sumantraH = Sumantra; hR^iSTaH = was delighted; aadishat and arranged; sarvam = all; tat = that; yathaa samdiSTam = in accord with orders; iSTavat = and wishes.

Hearing the words of the magnanimous Bharata, Sumantra joyfully arranged all that in accord with Bharata's orders and wishes.

Verse Locator

taaH prahR^iShTaaH prakR^itayo bala adhyakShaa balasya ca |
shrutvaa yaatraam samaaGYaptaam raaghavasya nivartane || 2-82-24

24. shrutvaa = hearing; yaatraam = about the expedition; balasya cha = of the army also; nivartane = for the return; raaghavasya = of Rama; taaH = those; prakR^itayaH = ministers; balaadhyakSaa = and army-commanders; rahR^iSTaaH = were delighted.

Hearing about the expedition of the army too; for arranging of return of Rama, the ministers and army-commander there were delighted.

Verse Locator

tataH yodha anganaaH sarvaa bhartR^iR^in sarvaan gR^ihe gR^ihe |
yaatraa gamanam aaGYaaya tvarayanti sma harShitaaH || 2-82-25

25. tataH = thereafter; sarvaaH = all; yodhaaN^ganaaH = the wives of warriors; gR^ihe gR^ihe = in every house; aajJNaaya = knowing; yatraagamanam = about the ensuing expedition; harSitaaH = were joyful; tvarayantisma = and hurried up; srvaam = all (their respective); bhartR^iin = husbands.

All the wives of warriors in every house, knowing about the ensuing expedition, were jubiliant and hurried up all their respective husband to setoff for the journey.

Verse Locator

te hayaiH go rathaiH shiighraiH syandanaiH ca mano javaiH |
saha yodhaiH bala adhyakShaa balam sarvam acodayan || 2-82-26

26. te = those; balaadhyakSaaH = commanders of the army; achodayam = urged; sarvam = the entire; balam = army; (to march quickly) shiighraiH = as also the fast-moving; hayaiH = horses; gorathaiH = bullock-carts; mahaajavaiH = with great speed; syandanaishcha = the chariots; yodhaishcha saha = along with the warriors.

Those army-generals urged the entire army to march forward quickly, with the fast moving horses, bullock carts with a good speed and the chariots along with the warriors.

Verse Locator

sajjam tu tat balam dR^iShTvaa bharataH guru samnidhau |
ratham me tvarayasva iti sumantram paarshvataH abraviit || 2-82-27

27. dR^iSTvaa = seeing; tat balam = that army; sajjam = ready; bharataH = Bharata; gurusannidhau = in the presence of Vasishta; abraviit = spoke; sumantram = to Sumatra; paarshvataH = who was standing by his side; iti = thus; tvarayasya = get ready quickly; me = my; ratham = chariot."

Seeing that army ready, Bharata in the presence of Vasishta said as follows to Sumantra who was standing by his side: "Get ready my chariot quickly."

Verse Locator

bharatasya tu tasya aaGYaam pratigR^ihya praharShitaH |
ratham gR^ihiitvaa prayayau yuktam parama vaajibhiH || 2-82-28

28. pratigR^ihya = accepting; aajJNaam = the command; tasya bharatasya = of that; Bharata; gR^ihiitvaa = and taking; ratham = a chariot; yuktam = yoked; paramavaajibhiH = with excellent horses; (Sumantra); prayayau = approached him; harSitaH = with delight.

Bowing to the command of Bharata and taking a chariot yoked with excellent horses, Sumantra on his part approached him with delight.

Verse Locator

sa raaghavaH satya dhR^itiH prataapavaan |
bruvan suyuktam dR^iDha satya vikramaH |
gurum mahaa araNya gatam yashasvinam |
prasaadayiShyan bharataH abraviit tadaa || 2-82-29

29. BharataH = Bharata; raaghavaH = born in Raghu dynasty; satyadhR^itiH = who was sincere in purpose; prataapavaan = a powerful man; dR^iDha satyavikramaH = having strong and mighty prowess; bruvan = who talked; suyuktam = most appropriately; tadaa = then; abraviit = spoke; prasaadayiSyan = intending to obtain the grace; gurum = of Rama his elder brother; yashasvinam = an illustrious man; mahaaraNyagatam = staying in great woods.

Bharata, born in Raghu dynasty who was sincere in his purpose a powerful man having strong and mighty prowess and whose talk was most appropriate, then spoke as follows: intending (to undertake a journey) to persuade his illustrious elder brother, staying in dreary woods, to return to Ayodhya.

Verse Locator

tuuNa samutthaaya sumantra gaccha |
balasya yogaaya bala pradhaanaan |
aanetum icchaami hi tam vanastham |
prasaadya raamam jagataH hitaaya || 2-82-30

30. Sumantra = O; Sumantra! samutthaaya = rise up; gachchha = and proceed; tuurNam = quickly; bala pradhaanaan = to tell the army- chiefs; yogaaya = for arrangement; balasya = of the army; prasaadya = after propitiation; tam = that; raamam = Rama; vanastham = staying in the forest; ichchhami = I want; anetum = to bring him back; hitaaya = for the welfare; jagataH = of the world.

"O, Sumantra! Rise up and proceed quickly to inform the army-chief to arrange for the troops. After propitiating that Rama staying in the forest, I want to bring him back to Ayodhya for the welfare of the people."

Verse Locator

sa suuta putraH bharatena samyag |
aaGYaapitaH samparipuurNa kaamaH |
shashaasa sarvaan prakR^iti pradhaanaan |
balasya mukhyaamH ca suhR^ij janam ca || 2-82-31

31. (thus); aajJNaapitaH = commanded; samyaK = well; bhavatena = by Bharata; saH = that; sumantraH = Sumantra; samparipuurNa kaamaH = his hopes being completely fulfilled; shasaasa = ordered; sarvaan = all; prakR^itipradhaanaan = the ministers in chief; mukhyaanshcha = the chiefs; balasya = of the army; suhR^ijjanam cha = and the fiendly persons.

Sumantra, having received that explicit command from Bharata, which fulfilled his highest hopes, called all the ministers-in-chief, the chiefs of the army and the friendly multitude.

Verse Locator

tataH samutthaaya kule kule te |
raajanya vaishyaa vR^iShalaaH ca vipraaH |
ayuuyujann uShTra rathaan kharaamH ca|
naagaan hayaamH caiva kula prasuutaan || 2-82-32

32. tataH = thereupon; kule kule = from every house; te = those; raajanyavyasyaaH = the warriors and merchants; vR^iSalaashcha = Shudras; vipraaH = and Brahmanas; samutthaaya = rose up; aayuuyajan = harnessed; rathaamshcha = their chariots; uSTrakharaan = to camels and mules; kulaprasuutaan = well-bred; naagaan = elephants; hayaamshchaiva = and horses.

Thereupon, from every house, warriors merchants, Shudras and Brahmanas rose up and harnessed their chariots to camels, mules, well-bred elephants and horses.

- - -

ityaarShe shriimadraamaayaNe aadikaavye ayodhyaakaaNDe dvyashiititamaH sargaH

Thus completes 82nd Chapter of Ayodhya Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a sage and the oldest epic.

Verse Locator for Book II : Ayodhya Kanda - Book Of Ayodhya : Chapter 82

Top of Page 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
30 31 32

© August 2003, K. M. K. Murthy

Read more about: verse and locator
HTML uploaded by FREE GoFTP Client