Chapter [Sarga] 68

Introduction

With the concurrence of Markandeya and other sages, Vasistha instructs messengers to call back Bharata and Satrughna from their maternal uncle’s house. The messengers leave immediately for the capital of Kekaya, riding their fast horses. They cross Ganga River at Hastinapura, then Saranda River and reach Abhikala village. Then, they cross the holy river of Ikshumati and proceed through Bahlika kingdom in Sudama mountain range to Vishnupada and finally reach the city of Girivraja.


Verse Locator

teSaam tat vacanam shrutvaa vasiSThaH pratyuvaaca ha |
mitra amaatya gaNaan sarvaan braahmaNaams taan idam vacaH || 2-68-1

1. shrutvaa= hearing; teshaam= their; vachanam= words; vasishhTaH= Vasishta; pratyuvaachaha= replied; idam vachaH= by the words; taan= to that; mitra amaatyagaNaam= group of friends and ministers; sarvaan brahmaNaan=and to all the Brahmans.

Hearing their words, Vasistha replied thus to that group of friends as well as ministers and to all the Brahmans (assembled there):

Verse Locator

yad asau maatula kule pure raaja gR^ihe sukhii |
bharataH vasati bhraatraa shatrughnena samanvitaH || 2-68-2
tat shiighram javanaa duutaa gacchantu tvaritaiH hayaiH |
aanetum bhraatarau viirau kim samiikSaamahe vayam || 2-68-3

2, 3. asou bharataH= that Bharata; datta raajya= who was given kingdom (by Dasaratha), samanvitaH=together; shatrughnena= with Satrughna; yat= for which reason; vasati= staying; param= as a very; sukhii= happy man; maatulakule= in his maternal uncle’s house; tat= for that reason; anetum= to bring back; viirou= the heroic; bhraatarou= brothers; duutaH= messengers; tvaritaiH= by fast running; hayaiH= horses; gachchhantu= be gone; shiighram= quickly; kim= what; vayam= are we; samiikshhaamahe= to think of(in this matter)?”

“Bharata, who was given kingdom (by Dasaratha) is staying very happily in his maternal uncle’s home, along with Satrughna. Hence messengers in fast running horses are to be sent quickly to bring back those heroic brothers. What are we to think of further in this matter?”

Verse Locator

gacchantu iti tataH sarve vasiSTham vaakyam abruvan |
teSaam tat vacanam shrutvaa vasiSTho vaakyam abraviit || 2-68-4

4. tataH= then, sarve= all of them; abruvan= uttered; vaakyam= the words; vasishhTham= to Vasista; iti= saying; gachchantu= “Let them be sent”; shrutvaa= Hearing; tat= those; vachanam= words; teshhaam= of theirs; vasishhThaH= Vasishta; abraviit= spoke; vaakyam= these words:

Then all of them uttered words agreeing to send the messengers quickly. Hearing their words, Vasistha spoke as follows:

Verse Locator

ehi siddha artha vijaya jayanta ashoka nandana |
shruuyataam itikartavyam sarvaan eva braviimi vaH || 2-68-5

5. siddhaartha= O, Siddhartha! Vijaya= O,Vijaya! Jayanta= O, Jayanta! Asoka= O, Asoka! Nandana= O, Nandana! Ehi= please come; aham= I; braviimi= am telling; vaH= you; sarvaanena= all; shruuyataam= Hear; itikartavyam= that which is to be done.”

“O, Siddhartha! O, Jay anta! O, Vijaya! O, Ashoka! O, Nandana! Please come. I am telling you all. Hear that which is to be done”

Verse Locator

puram raaja gR^iham gatvaa shiighram shiighra javaiH hayaiH |
tyakta shokaiH idam vaacyaH shaasanaat bharataH mama || 2-68-6

6. gatvaa= after hearing; shiighram= quickly; itaH= from here; shiigra javaiH= by rapidly running; hayaiH= horses; puram= the city; raajagR^iham= of Rajagriha; tvakta shokaiH= by you, whose grief is relieved; vaachyaH= are to be told; bharataH= to Bharata; idam= those words; mama= as my; shaashanaat= orders.”

“After starting quickly from here by traveling in rapidly running horses, you reach the city of Rajagriha. After relieving yourself of the grief, you have to tell Bharata these words as my orders:”

Verse Locator

purohitaH tvaam kushalam praaha sarve ca mantriNaH |
tvaramaaNaH ca niryaahi kR^ityam aatyayikam tvayaa || 2-68-7

7. purohitaH=the royal priests; sarve=and all; mantrinashcha= the ministers; praaha= are asking; kushalam= about your welfare; niryaahi= come forth by starting; tvaramaaNaHcha= quickly; atyaayikam= there is a very urgent; kR^ityam= work; tvayaa= with you.”

“The royal priest and other ministers are asking about your welfare. Come forth, by starting quickly. There is a very urgent work with you.”

Verse Locator

maa ca asmai proSitam raamam maa ca asmai pitaram mR^itam |
bhavantaH shamsiSur gatvaa raaghavaaNaam imam kSayam || 2-68-8

8. gatvaa= after going; bhavantaH= you; maa shamsishhuH= do not tell; asmai= him; raamam= that Rama; proshhitam= has gone to exile; pitaram= that his father; mR^itam= is dead; imam= and this; kshhayam= calamity; raaghavaaNaam= to the descendents Raghu dynasty.”

“After going there, do not tell him that Rama has gone to exile or that his father is dead or about this calamity occurred to the descendents of Raghu dynasty.”

Verse Locator

kausheyaani ca vastraaNi bhuuSaNaani varaaNi ca |
kSipram aadaaya raaj~naH ca bharatasya ca gacchata || 2-68-9

9. gachchhata= go; kshhipram= quickly; aadaaya= taking; kausheyaani vastraaNi= silk clothes; varaaNi= and excellent; bhuushhaNaani= ornaments; raaj^Nashcha= to the king; bharatasya= and to Bharata.”

“Go quickly, taking silk clothes and excellent ornaments to the king and to Bharata “

Verse Locator

dattapathyashanaa duutaajagmuH svam svam niveshanam |
kekayaamste gamiSyanto hayaanaaruhya sammataan || 2-68-10

10. te duutaH= those messengers; gamishhyantaH= who are going to leave for; kekayaan= the land of Kekayas; datta pathyashanaaH= being given eatables required on their way; aaruuhya= mounting; sammataan= admirable; hayaan= horses; jagmhuH= went; svam svam= to their respective; niveshanam= house.

The messengers, who are going to leave for the land of Kekayas, took sufficient eatables required on their way and went to their respective houses, by riding on their admirable horses.

Verse Locator

tataH praasthaanikam kR^itvaa kaaryasheSamanantaram |
vasiSThenaabhyanujJNaataa duutaaH samtvaritaa yayuH || 2-68-11

11. tataH= then; duutaaH= the messengers; kR^itvaa= having executed; kaarya seshham= remaining deeds; anantaram= to be done thereafter; prastaanikam= for the journey; abhyaanuG^yaataaH= and having been given permission; vasishhThena= by Vasista; yayuH = proceeded; samtvaritaa= quickly.

Having completed all the remaining preparations for the journey and having been permitted by Vasistha, the messengers quickly proceeded (to the destination).

Verse Locator

nyantenaaparataalasya pralambasyottaram prati |
niSevamaaNaaste jagmurnadiim madhyena maaliniim || 2-68-12

12. te= those messengers; jugmuH= went on; nishhevamaaNaaH= touching; maaliniim nadiim= Malini River; madhyena= (flowing)between; nyantena= the passing; aparataalasya= Aparatala Mountain; uttaram prati= and the northern end; pralambasya= of Pralamba Mountain.

Those messengers went on touching Malini River, flowing between the passing Aparatala Mountain and the northern end of Pralamba Mountain.

Verse Locator

te hastinaapure gaN^gaam tiirtvaa pratyaN^mukhaa yayuH |
paaJNaladeshamaasaadya madhyena kurujaaN^galam || 2-68-13
saraamsi ca supuurNaani nadiishca vimalodakaaH |
niriikshamaaNaaste jagmurduutaaH kaaryavashaaddrutam || 2-68-14

13, 14. te duutaaH= these messengers; tiirtvaa= having crossed; gaNgaam= Ganga River; hastinaapura= at Hastinapura; yayuH= proceeded; pratyaNmukhaaH= towards west; aasaadya= reaching; paanchaala desham= Panchala kingdom; madhyenakurujaaNgalam= passing through the middle of Kurujangala region; niriikshhamaaNaaH= and observing; supuurNaani= well filled; saraamsicha= lakes; nadiishcha= and rivers; vinalodakaaH= with clear water; jagmuH= went; drutam= briskly; kaaryavashaat= due to pressing nature of their mission.

Having crossed Ganga River at Hastinapura, they proceeded towards west and, reaching Panchala kingdom through Kuru Jangala and observing well filled lakes and rivers with clear water, the aforesaid messengers went briskly, due to the pressing nature of their mission.

Verse Locator

te prasannodakaam divyaam naanaavihagasevitaam |
upaatijagmurvegena sharadaNDaam janaakulaam || 2-68-15

15. te= they; vegena= speedily; upaatijagmuH= went crossing; divyaam sharadaNDaam= the beautiful Saradanada river; prasannodakaam= containing clear water; jalaakulam= but also full with water; naanaavihagasevitam= frequented by various kinds of birds.

They speedily moved on, crossing the beautiful Saradanda River, containing clear water frequented by various kinds of birds.

Verse Locator

nikuulavR^ikshamaasaadya divyam satyopayaacanam |
abhigamyaabhivaadyam tam kuliN^gaam praavishan puriim || 2-68-16

16. aasaadya= reaching; divyam=a holy; nikuula vR^ikshham= coastal tree; satyopayaachanam= called Satyopayaachanam (so called because prayers made to it become fulfilled);abhigamya= and going round clockwise; tam=it; te= the messengers; pravishan= entered; kuliNgaampuriim= the city of Kulinga.

Reaching a holy coastal tree called Satyopayaachana (so called because prayers made to it become fulfilled); which was worthy of salutation and going round it clockwise (as a mark of respect) the messengers entered the city of Kulinga

Verse Locator

abhikaalam tataH praapyate bodhibhavanaaccyutaam |
pitR^ipaitaamahiim puNyaam terurikshumatiim nadiim || 2-68-17

17. tataH= from there; praapya= having reached; abhikaalam= a village called Abhikala; te= they; teruH= crossed; puNyaam= the holy; ikshhumatiim= Ikshumati river; chyutaam= which was falling down; bodhibhavanaat= from Bodhibhavana mountain; (which region was) pitR^ipaitaamahiim= associated with the father and grandfather of Dasaratha.

From there having reached a village named Abhikala, they crossed the holy Ikshumati River, which was flowing down from Bodhibhavana Mountain. This region was associated with the father and grandfather of Dasaratha.

Verse Locator

aveksyaaJNjalipaanaamshca braahmaNaan vedapaaragaan |
yayurmadhyena baahliikaan sudaamaanam ca parvatam || 2-68-18

18. avekshhya= seeing; braahmaNaan= Brahmans; vedapaaragaam= skilled in Vedas ; aNjalipaanaan= who survived by only drinking water through hollows of their palms; yayuH= (they) proceeded; baahlikaanmadhyena=through Bahlika kingdom; parvatamaha= towards a mountain; sudaamaanam= called Sudaman.

Seeing Brahmans skilled in Vedas who survived by only drinking water through hollows of their palms, they proceeded through Bahlika kingdom towards a mountain called Sudama.

Verse Locator

viSNoH padam prekshamaaNaa vipaashaam caapi shaalmaaliim |
nadiirvaapiistaTaakaani palvalaani saraamsi ca || 2-68-19
pasyanto vividhaamshcaapi simahavyaagramR^igadvipaan |
yayuH pathaatimahataa shaasanam bharturiipsavaH || 2-68-20

19, 20. prekshhamaaNaam= perceiving; vishnoHpadam= a locality called Vishnupadam; vipaashaachaapi= Vipasa river; shaalmaliimchaapi= Salmali trees; nadiiH= rivers; vaapiiH= ponds; taTaakaani= lakes; palvalaani= pools; saraamsicha= and lakes; pashyantaH =and seeing;vividhaan= many kinds; simha vyaaghra mR^igadvipaan= of lions, tigers, antelopes, and elephants; yayuH= went; atimahataa pathaa= by that lofty high way; iipsanam= to execute that command; bhartuH= of their master.

Perceiving a locality called Vishnu padam, Vipasa river, Salmali trees, rivers, ponds, tanks, pools and lakes, as well as seeing many kinds of lions, tigers, antelopes and elephants, they proceeded by that broad lofty high way desirous as they were to execute the command of their master.

Verse Locator

te shraanta vaahanaa duutaa vikR^iSTena sataa pathaa |
giri vrajam pura varam shiighram aasedur anjasaa || 2-68-21

21. te duutah= those messengers; shraanta vaahanaaH= having tired horses; vikR^ishhTena= because of long; pathaa= path; tataH= then; aaseduH= reached; shiighram= quickly; aNjusaa= and safely; puraveram= to the excellent city; girivrajam= of Girivraja.

Those messengers, though riding on tired horses on a long route, reached quickly and safely to the excellent city of Girivraja.

Verse Locator

bhartuH priya artham kula rakSaNa artham |
bhartuH ca vamshasya parigraha artham |
aheDamaanaaH tvarayaa sma duutaa |
raatryaam tu te tat puram eva yaataaH || 2-68-22

22. priyaartham= for the sake of fulfilling beloved object; bhartuH= of their master (Vasishta); kula rakshhaNaartham= for the sake of preserving the royal family; parigrahaartham= for the sake of keeping up prestige; vamshasya= of the race; bhartuH= of the sovereign; te duutaaH= those messengers; yaataaH= quickly reached; tat= that; purameva= city; raatrayaam= in the night; aheDamanaaH= respectfully.

For the sake of fulfilling the beloved object of their master (Vasistha), for the sake of preserving the royal family and for keeping up the prestige of the sovereign race, those messengers quickly and respectfully reached that city in the night.

 

ityaarSe shriimadraamaayaNe aadikaavye ayodhyaakaaNDe aSTaSaSTitamaH sargaH

Thus completes 68th Chapter of Ayodhya Kanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a sage and the oldest epic.


Verse Locator for Book II : Ayodhya Kanda - Book Of Ayodhya : Chapter 68

 

Top of Page1234
56789
1011121314
1516171819
202122

Sarga 68 in English Prose

Contents

Next Sarga

Previous Sarga

© December 2003, K. M. K. Murthy